Fiske i Västernorrland

En fiskare håller en nyfångad öring i handen

I Västernorrlands län finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av sport- och fritidsfiske, allt från fiske längs kusten till sjöar och vattendrag från söder till norr. Öring, lax, harr, abborre och gädda är några av de arter som finns i våra vatten.

För att fiska i Västernorrland behöver du ha kunskap om var du får fiska och hur du får fiska.

Vad, hur och var får jag fiska?

Du får fiska alla arter utom lax.

Fiske för husbehov är fritt i allmänt vatten. I enskilt vatten är det fiskerättsägare som bestämmer vilka regler som gäller och om fiske över huvud taget är tillåtet. För fiske i älvmynningsområden finns älvspecifika regler.  

Beroende på var du fiskar får du använda olika redskap.

> Fiskeregler

> Fiske i älvmynningar

> Fiskekort

Fiskebestämmelserna styr

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna ska du vända dig till oss.

> Fiskeregler

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten. Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

> Fiskevård

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden. Fiskevårdområdesföreningarna kan sedan sälja fiskekort för sjöar och vattendrag.

Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

 Blankett för fiskevårdsbidrag

 Fiskerinäring och yrkesfiske

> Fiskerinäring

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Det innefattar allt från att se till att fiskeripolitiken får genomslag i länet till att ta initiativ för att utveckla näringen och informera regeringen om näringens problem och möjligheter i länet.

> Stöd till yrkesfiske och vattenbruk

I havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 finns olika stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.