Djur och natur

Mindre påfågelspinnare

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

" "

Sökbara bidrag och stöd

> Bidrag för förebyggande åtgärder

Djur- och markägare, brukare av inhägnad mark, kan söka bidrag till förebyggande åtgärder för att förhindra rovdjursangrepp (stängsel).

> Ersättning vid viltskador

Djur- och markägare, brukare av inhägnad mark, kan söka ersättning för viltskador på tamdjur och grödor.

> Fiskevårdsbidrag

Bidrag för åtgärder som främjar fiskevård, främst i vatten där allmänheten får fiska. Bidrag lämnas också till åtgärder som innebär att bevara hotade arter och främja biologisk mångfald. 

> Älgvårdfonden

Du kan till exempel söka bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor samt till anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" "