Ingrepp i fornlämning

Om du ska utföra ett arbete som innebär ingrepp i fornlämningar måste du ha tillstånd för detta. Det är förbjudet att ta bort, täcka över eller ändra en fornlämning utan länsstyrelsens godkännande. Här kan du ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Om du har en fornlämning på eller i närheten av platsen där du planerar för byggnation, anläggningsarbeten eller markarbeten ska du samråda med oss på länsstyrelsen.

De flesta av landets fornlämningar har ingen känd avgränsning. Punkter och ytor på fornminnesregistrets kartor markerar endast var man vid enstaka investeringstillfällen hittat synliga lämningar (ovan mark).

Vid arkeologiska undersökningar visar det sig ofta att fornlämningar har en betydligt större utbredning än vad som tidigare varit känt. Särskilt när det gäller förhistoriska boplatser, som vid inventeringen kan ha markerats med en punkt eller mindre yta (t.ex. 100m²), medan det vid en undersökning kan visa sig att boplatsen breder ut sig över en yta på 1 hektar (10 000m²) eller mer.
Förutom själva fornlämningen tillkommer även ett fornlämningsområde som också skyddas - en slags buffertzon runt fornlämningen.

> Läs mer om fornlämningar och arkeologi

 

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv kan istället beställa den blankett du vill ha och få den hemskickad i pappersformat. Ange i e-postbeställningen:

  • vilken blankett du vill beställa
  • ditt för- och efternamn
  • din fullständiga adress

Beställ blankett