Kameraövervakning

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för allmän kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg. Du behöver exempelvis tillstånd om kameran riktas mot en allmän och om utrustningen kan användas för personbevakning.

Kameraövervakningslagen (2013:460) trädde i kraft den 1 juli 2013. Lagens syfte är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten.

Länsstyrelserna är de myndigheter som hanterar och beslutar om anmälningar och ansökningar om tillstånd till kameraövervakning, samt de som har tillsyn över att lagen följs vad gäller övervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Anmälan eller ansökan ska göras till länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske eller i huvudsak ska ske.

Anmälan om kameraövervakning

För vissa verksamheter finns ett förenklat förfarande där det, under vissa förutsättningar, räcker med att göra en anmälan om kameraövervakning istället för att söka tillstånd.

Följande verksamheter kan undantas från kravet på tillstånd för kameraövervakning:

 • Banklokaler
 • Lokal hos kreditmarknadsföretag
 • Postkontor
 • Uttagsautomater eller liknande anordningar
 • Butikslokaler
 • Tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer
 • Parkeringshus

För samtliga gäller att övervakningen ska ha till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. Med undantag för kameror i parkeringshus ska kameran eller kamerorna vara fast monterade och försedda med fast optik. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd utom för banklokaler, kreditmarknadsföretag, postkontor och övervakning vid uttagsautomater eller liknande anordningar. För de sistnämnda får avlyssning eller upptagning av ljud ske endast sedan en anordning för avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om brott. För butiker krävs också en skriftlig överenskommelse mellan den som avser att bedriva övervakningen och skyddsombudet, skyddskommittén eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Om kameraövervakningen inte önskas bedrivas enligt ovan nämnda kriterier krävs istället tillstånd.

Länsstyrelsen börjar hantera ärendet när både ansökan och anmälningsavgiften kommit in.

Avgift

Anmälan om kameraövervakning: 700 kronor.

Tillstånd till allmän kameraövervakning

Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att övervaka en plats till vilken allmänheten har tillträde och kameraövervakningen inte omfattas av anmälningsplikt enligt ovan.

En ansökan om tillstånd ska innehålla uppgift om:

 • Den som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall den som ska ha hand om övervakningen för tillståndshavarens räkning,
 • Ändamålen med kameraövervakningen,
 • Den utrustning som ska användas,
 • Den plats där utrustningen ska placeras och det område som kan övervakas, och
 • De omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

Länsstyrelsen börjar hantera ärendet när både ansökan och anmälningsavgiften kommit in. Innan länsstyrelsen beslutar om tillstånd till kameraövervakning ska den kommun där övervakningen ska ske få tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt. Länsstyrelsen ska besluta om villkor för hur kameraövervakningen får anordnas och också om övriga villkor som behövs för tillståndet.

Avgift

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning: 3 700 kronor.

Tillstånd till kameraövervakning för drönare  

Det krävs tillstånd för kameraövervakning med drönare om övervakningen avser en plats till vilken allmänheten har tillträde.

Det spelar ingen roll vilken höjd fotograferingen görs från, dvs även om det är så hög höjd att det inte går att identifiera människor. Det avgörande är att kameran kan användas till personövervakning. Du måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du ska fotografera. Om det ska ske i flera län ska ansökan göras i det län där fotograferingen huvudsakligen ska ske.

Tillstånd ska ges om intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildas intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål.  Vid bedömningen av den enskildas intresse av att inte bli övervakad ska det särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildes personliga integritet användas och vilket område som ska övervakas.

Länsstyrelsen gör alltid en individuell prövning i det enskilda fallet och prövningen baseras på sökandens uppgifter i ärendet. Länsstyrelsen påbörjar hanteringen av ärendet när både ansökan och anmälningsavgiften har kommit in.

Avgift

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning för drönare: 3 700 kronor

Mer information

Läs mer om kameraövervakning.

 

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv kan istället beställa den blankett du vill ha och få den hemskickad i pappersformat. Ange i e-postbeställningen:

 • vilken blankett du vill beställa
 • ditt för- och efternamn
 • din fullständiga adress

Beställ blankett