Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Du kan också söka efter ämnesområde, år och typ av publikation i rutorna till höger.

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan. Filer öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 482 träffar
 • Återinventering av långskägg i naturreservaten Västanåhöjden och Stakamyran

  Sommaren 2015 inventerades långskägg (Usnea longissima) i naturreservaten Västanåhöjden och Stakamyran i Nätra fjällskog i Örnsköldsviks kommun. Inventeringen genomfördes i form av en linjetaxering under tio fältdagar. Taxeringslinjerna var i stort sett desamma som vid tidigare inventeringar, genomförda 1990 och 1991, frånsett några justeringar. Varje långskäggsbärande träd koordinatsattes och mä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Återinventering av långskägg i naturreservaten Västanåhöjden och Stakamyran (4 MB)

 • Läget i Västernorrland - december 2015

  Ett nyhetsbrev från Enheten för regional utveckling som tar upp nyheter inom ett antal utvecklingsområden; bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Läget i Västernorrland - december 2015

  Prenumerera >>

 • Handlingsplan: Integration

  I länets regionala utvecklingsstrategi finns ett uttalat mål att fler människor ska välja att bosätta sig i Västernorrland. Fler invånare innebär ökade möjligheter för matchning på arbetsmarknaden och en bredare kompetensbas. Men det innebär också fler intressanta möten där människor och idéer möts. Det är då utveckling skapas. Vår möjlighet att ta emot människor från andra länder och vår förmåga ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Handlingsplan: Integration (758 kB)

 • Handlingsplan: Energi och klimat

  Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 pekar
  ut länets gemensamma färdriktning. Syftet med denna handlingsplan är att lyfta fram ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter som leder till ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan och som därmed bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin.

  Ett effektivt utnyttjande av resur ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Vårt uppdrag

  Handlingsplan: Energi och klimat (471 kB)

 • Miljötillstånd och miljömålsarbete - Västernorrlands län 2015

  Den regionala miljömålsuppföljningen visar att länets aktörer behöver arbeta mer aktivt med mål, åtgärder och uppföljning för att vända utvecklingen. Den viktigaste slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2015 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen Västernorrland bedömt på regional nivå är möjliga att nå med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Det är viktigt med ett akti ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Miljötillstånd och miljöarbete Västernorrlands län (4 MB)

 • Attityder till stora rovdjur och rovdjursförvaltning

  Denna rapport presenterar resultaten från en undersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning som skickades ut under våren 2015 till 3500 personer folkbokförda i Västernorrlands län. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för länsbornas attityder till rovdjur, samt hur dessa överensstämmer med den allt mer regionaliserade inriktning i rovdjurspolitiken. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Attityder till stora rovdjur och rovdjursförvaltning (684 kB)

 • Klimatanpassning i Västernorrland - november 2015

  Prenumerera på nyhetsbrevet och få information om bland annat de åtgärder som finns i handlingsplanen för klimatanpassning. Nyhetsbrevet ska bidra till arbetet för att skapa ett robust Västernorrland som anpassar sig till de konsekvenser och tar hand om de fördelar ett förändrat klimat för med sig. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimatanpassning i Västernorrland – november 2015

  Prenumerera på nyhetsbrevet

 • Landsbygden nr 8 november 2015

  I nummer 8 av Landsbygden 2015 kan du läsa om:

  • Ledare: Stort intresse för landsbygdsprogrammet
  • Stödområdesindelningen ändras från tre till fem
  • Projektstöd för högre livskvalitet på landsbygden
  • Företagsstöd till jordbruk och trädgård
  • Så här söker du stöd för investering i landsbygdsprogrammet
  • Ny regional livsmedelsstrategi ska främja sysselsättningen
  • Rena djur mår bättre
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Landsbygden nr 8 november 2015

 • Framtidsklimat i Västernorrlands län

  Hur klimatet i Västernorrlands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Västernorrland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

  Geografiskt detaljerade kl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Framtidsklimat i Västernorrlands län (14 MB)

 • Höga Kustens värden – Nulägesbeskrivning av Höga kusten som riksintresse

  Rapporten är en nulägesbeskrivning av Höga Kustens värden främst enligt 4 kapitlet miljöbalken men också enligt 3 kapitlet miljöbalken, Baltic sea protected areas (BSPA) och världsarv.

  Rapporten är uppdelad i rörligt friluftsliv, naturvård, kulturvård,
  turism och näringsliv. Det finns även en beskrivning av de värden som återfinns i den så kallade ”Bubblan”, ett strövområde av inlandskaraktär ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Planfrågor

  2015-08-20 Höga Kustens värden - nulägesbeskrivning av Höga Kusten som riksintresse (2 MB)

 • Inventering av stora rovdjur - Västernorrlands län 2014-2015

  Rapporten omfattar det slutliga resultat från vinterns inventeringar av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn. Inventeringarna har genomförts enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) samt de av naturvårdsverket lämnade instruktionerna för inventering.

  Rapportsystemet ”Skandobs” har genererat sammanlagt 160 rapporter från allmänheten om observationer av stora rovdjur och deras spår ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Inventering av stora rovdjur i Västernorrlands län 2014-2015 (1 MB)

 • Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland

  Länsstyrelsen Västernorrland har inhämtat uppgifter från länets kommuner om möjliga befintliga platser för asylsökande. Sammanställning av denna inventering skickas till Länsstyrelsen i Norrbotten.

  Samtliga kommuner i Västernorrland har inventerat möjliga befintliga platser i länet och inventeringen visar att det finns kapacitet i samtliga kommuner.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland

 • Föräldrastöd i Västernorrland - oktober 2015

  Nyhetsbrevets syfte är att sprida kunskap och information om vad som händer inom området. Kunskapsspridningen är en viktig del i förändringsarbete/uppdrag för närma sig ett socialt hållbart samhälle där familjer mår bra och utvecklas. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Föräldrastöd i Västernorrland - oktober 2015

  Prenumerera >>

 • Kartläggning och bedömning av kapacitet i Västernorrland med anledning av flyktingsituationen

  Länsstyrelsens bedömning
  Vår bedömning är att länet nätt och jämt klarar av hanteringen av flyktingsituationen med nuvarande tillströmning. Skulle tillströmningen öka kraftigt blir situationen kritisk, framförallt inom socialtjänst, skola och primärvård.

  Bedömningen bygger på svar enligt nedan från länets sju kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och Civilförsvarsförbundet.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Kartläggning och bedömning av kapacitet i Västernorrland med anledning av flyktingsituationen

 • Inventering av tillfälliga boenden i Västernorrland

  Länsstyrelsen Västernorrland har på Migrationsverkets begäran inhämtat uppgifter från länets kommuner om möjliga tillfälliga boenden för asylsökande. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Inventering av tillfälliga boenden i Västernorrland

 • Läget i Västernorrland - oktober 2015

  Ett nyhetsbrev från Enheten för regional utveckling som tar upp nyheter inom ett antal utvecklingsområden; bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Pressrum, Vårt uppdrag

  Läget i Västernorrland - oktober 2015

  Prenumerera >>

 • Handlingsplan: Transportinfrastruktur

  Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. I syfte att omsätta den regionala utvecklingsstrategin i handling anger denna handlingsplan ett antal områden och aktiviteter kopplat till tillgänglighet och transportinfrastruktur för att nå uppsatta mål till år 2020. Processen med att ta fram en handlingsplan för transportinfrastruktur ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Handlingsplan: Transportinfrastruktur (416 kB)

 • Landsbygden nr 7 oktober 2015

  I nummer 7 av landsbygden 2015 kan du läsa om:

  • Minimera risken med för tidig
  betäckning
  • Gårdsstödet
  • Kompensationsstödet
  • Ändra i ansökan
  • Förändrade block?
  • En dag på arealkontroll
  • Har du djur som inte går att märka?
  • Höstlåsbräken - en sällsynt växt
  • Ökade krav på dokumentation inom
  ekologisk produktion
  • Hjälp Ortolansparven
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygden nr 7 oktober 2015 (706 kB)

 • Landsbygden nr 6 september 2015

  Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär.

  I nummer 6 av landsbygden 2015 kan du läsa om:
  • Tufft läge för mjölken
  • Snart dags att stalla in djuren
  • Färre men återkommande fel vid fältkontroller
  • Rådgivning med nytta för företages ekonomi och miljö
  • Förhandsansökningar i nya landsbygdsprogrammet
  • Stöd till bredband
  • Tydligare KRAV-regler
  • ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Landsbygden nummer 6 (1 MB)

 • Forntid i Västernorrlands län

  Under åren 2006-2008 deltog författaren i det s.k. Access-projektet på Länsmuseet Västernorrland med syfte att tillgängliggöra kulturhistoriskt material.
  Uppdraget var att leta fram kulturhistoriska rapporter och sätta samman ett register över dessa. Rapporterna skulle sedan skannas och tillgängliggöras. Rapporterna skulle sedan gås igenom och fakta skulle extraheras och föras in i en databas. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Forntid i Västernorrlands län (12 MB)