Sïebredahkesoejkesjimmie jïh kultuvrebyjrese 

Lïeneståvroen barkoe sïebredahkesoejkesjimmine galka evtiedidh hijven jïh jearsoes jielemetsiehkieh jïh guhkiem nænnoes jielemebyjresem lïenen otnegidie jïh guesside. Kultuvrebyjrese lea bielie sïebredahken histovrijistie, dïhte aarkebiejjien kontinuitetem vadta jïh almetji guarkoem dej veartenen bïjre jeanede.

Gaskesadth mijjem

Länsstyrelsen Västernorrland
vasternorrland snabela lansstyrelsen punkt se¤vasternorrland snabela lansstyrelsen punkt se
0611-34 90 00