Darjomh mah byjresem dijpieh

Guvvie: Oskar Norrgrann

Muvhth darjomh mah byjresem dijpieh tjuerieh luhpiem lïeneståvroste åadtjodh jallh lïeneståvrose bievnieh. Mijjieh goerehtibie dovletje boelvi dearjoehtimmieh eatnemisnie jïh tjaetsine jïh aaj barkebe dejnie dearjoehtamme dajvine.

Byjresefeelege darjomh

Lïeneståvroe pryöve jïh vååksje byjresefeerleg darjomidie miljöbalken jïh förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) mietie. 

Vusiehtimmieh byjresefeerlege darjomh:

  • olkemesdïetedimmietseegkeldahkh
  • gjuterierh
  • paehperebruke
  • bïegkefaamoevekre, baahkeverke jïh jeajtah energijetseegkeldahkh
  • sååkemeverke
  • sorhpetseegkeldahkh
  • avloppsreningsverke
  • grus- jïh bïerjetäkterh
  • gruveh 

Lïeneståvroen lea byjresepryövemedelegasjovne mij ohtsemh pryövoe luhpien bïjre byjresefeerlege darjomidie miljöbalken mietie. Byjresepryövemedelegasjovnen lea jïjtjeraerehke mieriedimmiefunksjovne jïh dïhte lea luhpiepryövmomem lïeneståvrosne lea juakeme dehtie vaaksjome dïedteste man mijjen aaj lea miljöbalken mietie. Fïerhtene tjïeltesne aaj gååvnese tjïelten byjresereereme mij voenges vaaksjomem dorje byjresefeerleg darjomijstie miljöbalken mietie. Mijjieh raerieh jïh dåarjoem vedtebe dejtie tjïelti byjresereeremidie jïh dåeriedibie jïh vuarjasjibie dej barkoem mïeresne mijjien barkoem gïehtjedimmiebuerkiestimmine.

Dajvh mah dearjoehtamme

Dah gååvnesieh dan jïjnjh dajvh laantesne mah leah dearjoehtamme, jïh jïjnjh daejstie dan dearjoehtamme byjresen jïh almetji healsoeh maehtieh skaarehtidh. Jienemes leah dovletje industrijh mah leah feerlege iebnh laehpeme eatnemisnie jïh tjaetsesne. Lïeneståvroe dejtie dajvine inventeribie jih aaj barkoem dejnie jeenjemes dearjoehtamme dajvigujmie iktedidh.

Tjaetsiedarjome

Tjaetsiedarjomem gohtje darjomh jïh barkoeh gïengeles tjaetsiem jeatjahdehtedh jallh tjaetsien sijjiem jeatjahdahta, eatnemen tjaetsiem vaenede, våarometjaetsiem vuelede jallh våarometjaetsiem jeanede. Sïejhme datne tjoerh luhpiem ohtsedidh jallh bievnedh dagkerh darjomidie jallh barkojde lïeneståvrose. Vuesiehtimmien gaavhtan lea faamoeverken- jïh regleremedammh, ovmessie bigkemh tjaetsesne guktie pruvvieh jïh gïrsh, muddreme jïh jis tjaetsiem vaalta vuesiehtimmien gaavhtan jovkemetjaestieulmide jallh jeatjah ulmide. 

Mijjieh vaaksjomem tjaetsiedarjomidie lïenesne gïetedibie.