Beapmoehvaaksjome

Guvvie: Therese Rönnbäck

Lïeneståvroen dïedte regionalen beapmoehvaaksjome jïh primæreprodusenth beapmojste vaaksjodh.

Primæreproduksjovne bårremh jïh beapmoeh

Jis juvrh jïh minngemes aaj almetjh, edtjieh hijven veasodh lea vihkeles bårroemh juvride darjodh, gïetedidh, våarhkodh, giesiehtidh jïh nuhtjedh vihties vuekine. Primæreproduksjovne lea voestes lïhtse beapmoehværjosne jïh dæjpe gaskem jeatjebem bearkoe, mielhkie, gernieh, kruepiesbårremh produseredh jïh aaj bårremhbleentemh darjodh. Primæreprodusjovne jienebh lïhtsine vååksje Lïeneståvroste jïh Jåartaburrieverkeste. Dan lissine aaj vijreme, gööleme jïh muerjieh jïh goebperh tjöönghkedh jïh aaj dovne guktie bårremh jïh beapmoeh våarhkodh jïh giesiehtidh. Gaajhkh sijjieh gusnie primæreproduksjovne gelkieh registreredh, jïh njoelkedassh gååvnesieh magkerh lissieh, daalhkesh, genmodifieringh jïh jienebh mah leah luhpie utnedh.

Beapmoehvaaksjome

Åssjele beapmoehvaaksjojne lea dïhte beapmoeh datne byöpmedh edjta vihties årrodh jih ih datne destie skïemtjijdh. Tjïelth vaaksjoeh dïhte gie beapmoeh jurjiehtidh jïh doekedh lea nuekies maathoem jih tjïehtjelh dïsse guktie dam buektehte. Lïeneståvre tjïelti beapmoehvaaksjomem gïehtjede sæjhta vuejnedh jis dah dam hijven vuekine darjodh. Tjïelti mieriedimmieh maahtah lïeneståvrosne njååhtjedidh.