Trafikföreskrifter och hastigheter

Utöver de regler som finns i trafikförordningen kan särskilda regler, lokala trafikföreskrifter, beslutas av kommun eller länsstyrelse. Lokala trafikföreskrifter kan avse hastighet, väjnings- eller stopplikt, förbud mot fordonstrafik, förbud att stanna eller parkera m.m.

De vanligaste lokala trafikföreskrifterna gäller hastighet.

Trafikförordningen reglerar vem, kommun eller länsstyrelse, som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Förenklat kan det sammanfattas som att kommunen beslutar inom tättbebyggda områden och länsstyrelsen utanför dessa områden. 

Ansökan om lokala trafikföreskrifter

Om du t.ex. tycker att hastigheten på en väg skall ändras kan du begära att detta görs. Om vägsträckan ligger inom ett s.k. tättbebyggt område vänder du dig till kommunen, annars till länsstyrelsen.

En sådan begäran bör innehålla uppgift om vad som begärs, vilken vägsträcka som avses (markerad på en skiss eller karta) och skälen till varför du anser att den högsta tillåtna hastigheten skall sänkas. Glöm inte att uppge adress och telefonnummer.

Länsstyrelsen sänder din begäran till Trafikverket, polisen och berörd kommun och begär om deras yttrande. Du får ta del av de synpunkter som kommer in och därefter beslutar länsstyrelsen i ärendet. 

Trafikliggare

Varje kommun har tidigare samlat alla gällande lokala trafikföreskrifter i en trafikliggare. De föreskrifter som länsstyrelsen, kommunen och Trafikverket numera beslutar om finns publicerade i Transportstyrelsens Rikstäckande Databas - RDT - se länk till höger.