Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven

Flygbild över Storavan och Södra degernässlätten
Flygbild över naturreservatet Storavan i Stöcke by med Södra Degernässlätten-Sundet och Västerfjärden i bakgrunden. På bilden ser man både restaurerade strandängar, nyanlagda våtmarker, åkermarker  och hur Botniabanan går rakt igenom området samt Umeå stad i bakgrunden.

Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven bildades i samband med att Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta. Stiftelsens syfte och uppgift är att långsiktigt (i minst 100 år) förvalta naturvården i de områden som Banverket fick i uppgift att iordningsställa som kompensation för järnvägsbyggets intrång i Natura 2000-området Umeälven delta och slätter.

Naturvårdsförvaltning

Stiftelsen ansvarar för följande naturvårdsförvaltning: 

Uppföljning

Stiftelsen ansvarar även för genomförande och finansiering av åtgärder för att följa upp effekterna av Botniabanan samt ska se till att målen i kompensationsåtgärderna uppfylls.

Övriga ändamål

Stiftelsen ska i övrigt bidra till att behålla det öppna jordbrukslandskapet kring nedre Umeälven samt medverka till att statusen för de utpekade naturtyperna och arterna som förekommer i området stärks. Stiftelsen äger rätt att med bidrag, gåvor, testamenten, uppdrag eller liknande utöver de medel Banverket ursprungligen fonderat, genomföra andra åtgärder för att främja naturvården i området nedre Umeälven än vad som preciserats om stiftelsens egentliga ändamål.

Övrig förvaltning och tillsyn

Länsstyrelsen Västerbotten är tillsynsmyndighet för de nya kompensationsreservaten, Natura 2000-områdena samt naturreservatet Umeälvens delta. Länsstyrelsen ansvarar också för övrig förvaltning samt byggande och underhåll av anläggningar för besökare i enlighet med naturreservatens skötselplaner.logotyp Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven