Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ingreppen från vattenkraften har medfört permanenta skador i naturmiljön med stora effekter för bland annat turism, fiske och friluftsliv, vilket i sin tur har försämrat de berörda bygdernas ekonomiska förutsättningar. Vattenkraftens effekter är inte bara påtagliga precis där verksamheten sker, utan påverkar hela avrinningsområden. Utbyggnaden av vattenkraft medför avsevärda naturförändringar och nackdelar för befolkningen och näringslivet i de berörda bygderna.

 

Viktigt med koppling mellan kommunens handlingsplan och ansökningar

Kommunen ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen. Det ska finnas en klar koppling mellan handlingsplan och de ansökningar som beviljas bidrag.

Vem kan söka bygdemedel?

Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat: 

 • reparationer eller investeringar i byggnader
 • förbättringar i idrottsanläggningar
 • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till 

 • driftskostnader
 • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
 • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
 • kommersiell verksamhet

Var kan jag söka bygdemedel?

I Västerbottens län kan du söka bygdemedel inom följande kommuner:

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Norsjö
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina    
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Hur söker jag bygdemedel?

Nu söker ni bygdemedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar företag och offentliga aktörer Min ansökan. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag t.ex. Bygdemedel.

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. Manualen finner ni till höger i marginalen.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk.

Ansök senast 31/1.

Lycka till!

Rekvirering av beviljat stöd:
Rekvisition lämnas på särskild blankett som finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida. Rekvirering sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt som framgår av beslutet. Till rekvisitionen bifogas kostnadssammanställning och fakturakopior. Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande. Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska den sökande i god tid inkomma med ansökan om förlängd projekttid.

Rekvisitioner skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten via e-post eller brevledes till

E-post: Skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Rekvisition via e-post märks med "Rekvisition bygdemedel".

Observera att beviljat stöd erhålls mot redovisning av upparbetade kostnader.

 

Skador på enskild egendom

Har din fastighet drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen, som beslutar i sådana ärenden.

 

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden har möjlighet att ansöka om bygdemedel för investeringar som har till syfte att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig till Sametinget som är beslutande. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget. (Frågor gällande rennäringens bygdemedel besvaras av länsstyrelsens rennäringshandläggare).

Kontakt:

Karl-Göran Edstedt
Naturvårdsenheten
Karl-goran.edstedt@lansstyrelsen.se
010-225 43 14

 

Frågor?
Om du har allmänna frågor kring bygdeavgiftsmedlen, eller frågor om din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten:
Ingela Carlsson
Ingela.carlsson@lansstyrelsen.se
010-225 44 76

Elisabet Klintebäck
Elisabet.klinteback@lansstyrelsen.se
010-225 44 85