Restaurering av flottledsrensade Hörnån och Armsjöbäcken

Den kraftigt flottledsrensade Hörnån restaureras nu genom ett projekt som drivs av Nordmalings kommun och Länsstyrelsen. Sedan 2011 har vi lagt ut upprensade block och stenar, breddat vattendraget till ursprunglig bredd samt återskapat naturliga och variationsrika strukturer. Därmed har vi kraftigt förbättrat den fysiska miljön för vattenlevande djur, fiskar, fåglar och växter. I projektet så har vi totalt kört ut 287 ton lekgrus för att återskapa lekområden för fisk.

Hur restaurerar vi vattendragen?

Arbetena utför vi med grävmaskin, handkraft och motordriven vinsch. För utkörning av lekgrusmaterial använder vi lastbil och minidumper.

Arbetena innebär att:

  • lägga tillbaka bortrensade stenar och block
  • öppna stängda sidogrenar och kurvor
  • anlägga lekområden och lägga i död ved

Det handlar även om att återskapa naturliga strukturer som:

  • forsnackar, strandzoner
  • grundområden, uddar
  • varierande strömmar och djuphålor

Huvudsakligen så använder vi skogsbilvägar, traktorstigar, skotarspår, kraftledningsgator och naturliga öppningar i landskapet för att med minsta möjliga påverkan ta oss till och från vattendraget.

Vilka forsar är hittills åtgärdade?

I Hörnån är alla forsar från Tredingen ner till strax ovan E4:an restaurerade (utom fors vid Övre bruket). 75 ton lekgrus har körts ut till lekområden mellan Råmarksforsen och Ysseldalarna 2012. Huvuddelen av lekområdena hann vi färdigställa innan lekperioden 2012. I de övre delarna av Hörnån mellan Braxsele och Hörnsjön är följande forsar restaurerade

  • Kvarnforsen, Gubbnäsforsen
  • Skravelforsen, Krokforsen
  • Åbroforsen, Järnvägsforsen

Efter att grävningsarbetena avslutades 2013 så körde vi ut 160 ton lekgrus till de övre restaurerade delarna av Hörnån. 2014 så startade vi restaureringen av sågforsen i Hörnsjö och hann en bit nedanför kvarnen innan högflöde satte stopp för arbetet. Mycket tid har lagts på att anlägga lekområden och 51,5 ton lekgrus har körts ut.

Vad är syftet med restaurering?

Syftet med restaureringsåtgärderna är att återskapa ursprungliga variationsrika vattenmiljöer och förbättra livsmiljön för fisk, vattenlevande djur och fåglar. Nedfallna löv och växtdelar utgör i dessa vattendrag basen för hela ekosystemet det vill säga födounderlaget för vattenlevande djur som i sin tur är födounderlag för fiskar och fåglar. Naturliga strukturer som bromsar och håller kvar dessa löv och växtdelar har därför en mycket stor påverkan på hur väl fungerande ”produktionen” i vattendraget kommer att vara. Målet är att åtgärderna skall leda till ökad biologisk mångfald, ett fullt ut fungerande ekosystem, ökad produktion av vattenlevande insekter och fisk, naturlig miljö, förbättrade förutsättningar för ett långsiktigt hållbart fiske och ett rikare friluftsliv i området. Uppsatta miljömål som levande sjöar och vattendrag tydliggör vikten av att återställa påverkade miljöer.

Vilka är med i projektet?

Nordmalings kommun är huvudman för projektet och anlitar entreprenör för grävningsarbetena. Länsstyrelsen har inventerat sträckorna och står för arbetsledning och tillsyn. Restaureringen berör kring 180 fastighetsägare i tre kommuner Bjurholm, Nordmaling och Umeå samt tre fiskevårdsområden, Hörnåns FVO, Armsjöarnas FVO och Hörnåns övre FVO (vilande).

Historisk påverkan av flottledsrensning

Det är huvudsakligen forssträckor som är rensade och i behov av åtgärder. Berörda sträckor går att se under kartor i högerspalten. Armsjöbäcken och Hörnån har använts som flottleder och är kraftigt påverkade av flottningsrensningar. Det handlar om stenrensningar, sprängningar, schaktningar, kanaliseringar och fördämningar av olika slag som utfördes under flottningsepoken och järnbruksversamheten. Påverkan har lett till ensartade och utarmade livsmiljöer i vattendragen. Genom rensningarna så blev forsarna grunda med snabb likriktad ström utan ståndplatser för fisk. Den hårda strömmen spolade dessutom bort lekgruset som hamnade i nedströms liggande sel.

När började restaureringsarbetena i Hörnån?

Arbetena startade sommaren 2011 och beräknas hålla på till 2017. Restaureringsarbetet med Armsjöbäcken har inte påbörjats än.  

Hur kan vi se resultat?

Genom kalkningsverksamheten så provfiskar Länsstyrelsen vattendragen varje år. Resultatet från de här elfiskena är mycket värdefulla även för uppföljning av restaureringsåtgärderna. Länsstyrelsen har lagt ut ett par extra lokaler där vi hoppas kunna se en positiv utveckling av framförallt öringtätheter. Resultatet av restaureringen ligger i mångas händer och är beroende av att öring och lax får möjligheten att återvända till sina lekplatser. En långsiktig hållbar förvaltning av fiskbestånden kan skapa en spännande framtid för hela Hörnåns avrinningsområde.