Holmöarna

Smaka på namn som Korvögern, Äggögern, Mjölmatt, Nörd-Slokisögern, Slarvögern och Fjäderägg. Vad kommer framtidens grynnor, skär och vikar att heta när mer land höjs över ytan i vattnen kring Holmöarna?

Holmönaturen

Holmöarna är en av kustens verkliga pärlor. Typiskt för naturen i Kvarken är strändernas och skogarnas skiftande utseende. Mer än något annat är det landhöjningen som orsakar variationsrikedomen. Efterhand som nytt land höjer sig ur havet blir avsnörda havsvikar till grunda sjöar, som växer igen och blir våtmarker, kantade av norrlands lövträd. Så småningom gör granen entré.

Naturen växlar mellan granskog och blötare marker. I strändernas snår av gråal och rönn frodas mustiga växter som vänderot, älgört och rödblära. Strändernas verkliga färgklick är det rödlila fackel-blomstret.  

Fågelstation för ringmärkning

Totalt har 283 fågelarter observerats på Holmön. Tretåig hackspett och videsparv lever här med sydliga gäster som lundsångare och mindre flugsnappare. Vänder du kikaren mot havet finns goda chanser att få se labb, ejder eller kanske en förbisvirrande tobisgrissla.

På St. Fjäderägg i reservatets norra del finns en fågelstation för ringmärkning av fåglar. Stationen drivs av engagerade ornitologer som också sköter St. Fjäderäggs hedmarker. 

båten Slupen som åker mellan Holmön och Fjäderägg

Sött och salt i havet

Livet i havet runt Holmöarna präglas av att vattnet varken är salt eller sött. Under ytan finns en blandning av arter som trivs antingen i havet eller i de söta insjöarna. Arter som trivs i saltvatten lever här på gränsen av sin fysiologiska förmåga.

Om du gör en djupdykning kan du ändå på klipp- och stenbottnar hitta arter med marint ursprung, till exempel havstulpaner, tånglake eller ullsläke. På mjukbottnarna djupare än fem meter finns bland annat vitmärla och ishavsgråsugga.  

I flador och glosjöar leker fisken

Tar du dig en simtur i någon av de många fladorna så träffar du på typiska sötvattensarter som abborre eller gädda. Fjädermygglarver och dammsnäckor är vanliga bottendjur, medan borstnate, ålnate och olika slingor är de växter som trivs. Den grunda och flikiga stranden runt Holmöarna är ett gytter av vikar, flador och glosjöar, vilket i sin tur gör att många olika fiskar hittar lämpliga platser för lek. 

Hitta till Holmöarna

Bil eller buss till Norrfjärden. Därifrån passbåt till Byviken på Holmön (ca 10 km). Bilen får du lämna på fastlandet. Med cykel kan du besöka både Holmön och Ängesön. För att nå övriga arkipelagen krävs båt. Från Byviken transporterar den vackra träbåten Slupen gäster till vandrarhemmet på St. Fjäderägg. Kontakta båtmuseét på Holmön för mer information om Slupen och vandrarhemmet.  

Skydd

Holmöarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Holmöarna är skyddat genom Natura 2000. 


Kontakta oss

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta om Holmöarna

Bildat: 1980, 1995
Storlek: 25 000 ha
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Holmön ligger ca 30 km ÖSÖ om Umeå. L