Brattiken

Utsikt från Brattiken, 900 m.ö.h., mot Umeälvens dalgång.
Brattikens naturreservat är flera tusen hektar stort. Det är ett sammanhängande naturlandskap med både fattiga och rika fjällnära gran- och björkskogar, ostörda myrkomplex och lågfjällsmiljöer. Mitt i reservatet ligger lågfjället Brattiken, vars utmärkande topp syns på mycket långt håll.

Ett turistmål med gamla anor

Det lättaste sättet att uppleva reservatet är att ta sig upp på Brattikens topp via den statliga sommar- eller vinterleden från Forsmark. Lederna fortsätter över Norra Gardfjället ner mot Matsdal. Lappstugan, som ligger utmed leden, fungerar som rastskydd och står alltid öppen. I stugan finns köksutrustning och ved. En skoterled från Umnäs passerar över Fjällmyran och vidare upp mot Gardfjället, där den ansluter till den statliga leden.

Redan år 1833 beskrev Johan Wilhelm Zetterstedt utsikten från Brattikens topp i sin reseskildring Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens Län:

Från detta fjell kan man öfverse många af de öfriga med deras sällsamma gestalter, den ena uppstigande högre bakom den andra, alla med snötoppar. På Brattiksfjellet kan man således räkna Ripfjellet, egentliga Gardfjället, Haukafjället, Stålfjellet, de höga Klippfjellen, och långt i söder Grönfjellet. Från Brattikesfjellet ser man endast de 2:ne byarne Umenäs och Forsmark, och ganska otydligt, ehuru de icke äro på långt avstånd belägna.

Gammal kulturmark

Reservatsområdet har använts som renbetesland under lång tid. På platsen där Lappstugan ligger har det funnits ett sameviste åtminstone sedan 1800-talets början. Själva Lappstugan byggdes år 1883 av Nils Olofsson och hans hustru Anna Maja, och var bebodd fram till 1916. Därefter har stugan alltid stått öppen och använts som nattlogi av jägare och vandrare. På 1970-talet renoverades stugan till oigenkännlighet. Idag ägs den av Naturvårdsverket.

Fjällmyran var viktiga slåttermarker för människorna som bodde i Umnäs. Tack vare avvittringskartorna från förra sekelskiftet vet vi precis vilka personer som hade rätt att nyttja slåttermarkerna på kronans mark. Inom det område som nu är naturreservat hade Ellen Olsson, P. A. Stenvall och Johan Yngve Larsson, hemmansdelägare på Umnäs nr 1, rätt att hämta vinterfoder åt sina djur. Historiskt har i stort sett alla myrar med gräs- och starvegetation har varit livsviktiga slåttermarker.

Skydd

Brattiken har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Brattiken är skyddat genom Natura 2000.


Kontaktuppgifter

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta om Brattiken

Bildat: 1999, 1998, 2017

Storlek: 777 ha

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 6 km söder om Forsmark. Mellan Brattikens sydostbranter och Fjällmyran går en väg i nordost-sydostlig riktning