Rödingsjö

Rödingsjön
Naturreservatet Rödingsjö ligger ca 2 km söder om Borgafjäll, i Dorotea kommun. Naturreservatet bildades 1999 och utgörs av en sjörik och småkuperad bergsplatå. Den fjällnära granominerade skogen inom reservatet är ytterst lite påverkad av människan och stora delar är urskogsartad.

Rödingsjöns norra och nordöstra är småkuperat  och bildar en mosaik av skogsklädda moränryggar och myrar. Högre upp på berget växer fjällbjörkskog. På myrarna trivs många fåglar. Och i skogen har många rödlistade arter hittats. 

I områdets mitt finns två större myrar, Skrymtflon och Storskiftet. I våtmarkerna inom reservatet trivs många fåglar och ett flertal har vid våtmarksinventeringen bedömts ha ett högt naturvärde. Rödlistade arter som hittats vid inventering är skogsrör, rosenticka, gammelgransskål, gränsticka, harticka, doftskinn, taigaskinn, rynkskinn, lappticka och gräddticka.

Skydd

Rödingsjö har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Rödingsjö är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta om Rödingsjö

Bildades: 1999, 1998

Storlek: 6434.2 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 2 km söder om Borgafjäll