Björnlandets nationalpark

Våren 2017 utvidgades nationalparkens storlek från 1 143 hektar till 2 369 hektar. Samtidigt utrustades parken två nya entréer, två övernattningskojor och ett vidsträckt ledsystem med sex olika vandringsleder.
Björnlandet.

Nya leder, stugor och entréer - lättare att komma ut

Under 2017 utvidgades Björnlandets nationalpark och tack vare flera nya anläggningar är det nu lättare att ta sig ut i nationalparken.

Svärmorskojan, Angsjökojan, sex nya vandringsleder, entré Angsjö och entré Häggsjö. I entréerna finns information, rastplatser, grillplatser och toaletter. Entréerna är tillgänglighetsanpassade med ramp.

Läs mer på hemsidan för Björnlandets nationalpark.

Gammskogen och bränderna

Knotiga gammeltallar ger området karaktär. Landskapet är kulligt på ett sätt som är typiskt i dessa trakter av Norrland. Håll ögonen öppna när du vandrar i parken. Du kan få se tjäder och lavskrika. Ibland seglar kungsörn och fjällvråk över parken. Läs mer om Björnlandets skogar.

Här finns riktigt gamla tallbjässar. Nästan överallt i parken kan man hitta spår efter tidigare skogsbränder. Utmed stigarna ses förkolnade träd och i vissa tallstammar övervallas gamla brandskador av ny ved. Dessa så kallade brandljud ger möjlighet att ta reda på exakt vilket år det brann. Med en särskild borr kan man ta ut ett prov och räkna sig bakåt i tiden med hjälp av trädets årsringar.

Spår av nybyggarliv

Skogen i Björnlandet kan te sig orörd av människor, men så är det inte. Här, som nästan överallt i skogslandet, har människor använt naturen för att försörja sig. De kulturspår som återstår i dag är inte särskilt iögonenfallande, men här och var kan man se spår av barktäkt, avverkning av träd för vedbehov och katning av träd för att visa vägen. I Angsjöbäcken finns spår efter timmerflottning. Läs mer om kulturlämningar i Björnlandets nationalpark.

Landets nationalparker

Björnlandet är en av 29 nationalparker i Sverige. Nationalparker är den starkaste skyddsformen för bevarande av värdefull natur. En grundtanke är att landets nationalparker ska ge skydd åt naturliga, särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges landskapstyper. 

Bestämmelserna om nationalparker finns i 7 kap. 2-3 §§ miljöbalken och i nationalparks-förordningen (1987:938). Nationalparker måste ligga på statligt ägd mark och regeringen fattar beslut om dem efter medgivande av riksdagen. Det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya nationalparker medan länsstyrelsen ansvarar för skötsel och förvaltning.

 

Foto: Andreas Garpebring.

Skydd

Björnlandet har två olika former av skydd, det är både skyddat som en nationalpark och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Björnlandet är skyddat genom Natura 2000.