Planeringsunderlag för fysisk planering 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har Länsstyrelsen som ansvar att tillhandahålla statligt planeringsunderlag för hushållning av mark och vatten till länets kommuner och myndigheter samt åt den som är skyldiga att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens planeringsunderlag ska även omfatta sådant underlag som finns hos andra statliga myndigheter.

Karta med rennäringens riksintresssen vid Storuman
Rennäringens riksintresseområden i trakterna av Storuman.

Vad är ett planeringsunderlag?

Ett planeringsunderlag kan vara olika fakta- eller kunskapsunderlag som t.ex. utredningar, inventeringar, bevarandeplaner eller strategidokument. Planeringsunderlag har inte sällan en geografisk avgränsning och består av geografisk information i form av kartor eller digitala GIS-skikt.

Var finns planeringsunderlag?

Information om olika statliga planeringsunderlag presenteras här sorterade efter följande teman; riksintressen, bebyggelse, befolkningnäringslivinfrastruktur, natur och miljö samt social hållbarhet

 

Kontakta oss

Marita Alatalo
Marita punkt Alatalo snabela lansstyrelsen punkt se¤Marita punkt Alatalo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254511

Övergripande lagstiftning

Boverkets vägledning i PBL frågor

Övergripande nationell tvärsektoriell strategi