Planeringsunderlag för fysisk planering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har Länsstyrelsen som ansvar att tillhandahålla statligt planeringsunderlag för hushållning av mark och vatten till länets kommuner och myndigheter samt åt den som är skyldiga att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens planeringsunderlag ska även omfatta sådant underlag som finns hos andra statliga myndigheter.
Karta med rennäringens riksintresssen vid Storuman

 

Vad är ett planeringsunderlag?

Ett planeringsunderlag kan vara olika fakta- eller kunskapsunderlag som t.ex. utredningar, inventeringar, bevarandeplaner eller strategidokument. Planeringsunderlag har inte sällan en geografisk avgränsning och består av geografisk information i form av kartor eller digitala GIS-skikt.

Planeringsunderlag är viktigt för kommunerna i deras fysiska planering till exempel då översiktsplaner ska upprättas och aktualiseras och då Länsstyrelsen ska sammanställa en så kallad sammanfattande redogörelse enligt 3 kap. 28§ Plan- och bygglagen.

Var finns planeringsunderlag?

Information om olika statliga planeringsunderlag presenteras här sorterade efter följande teman; riksintressen, bebyggelse, befolkninginfrastruktur, miljö, natur-kultur-fritid, näringsliv, social hållbarhet samt vatten

 

 Övergripande lagstiftning

 Boverkets vägledning i PBL frågor