Översiktsplanen innehåll

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse till länets kommuner med synpunkter avseende statliga och mellankommunala intressen av betydelse för planens aktualitet. Redogörelsen fungerar därmed dels som underlag för kommunens egen aktualitetsprövning av översiktsplanen, dels som underlag för eventuellt påföljande arbete med att uppdatera översiktsplanens innehåll. För att översiktsplanen ska fungera som stöd till kommunens markanvändning är det avgörande att planens innehåll är aktuellt.

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse

Den sammanfattande redogörelsen ska enligt PBL 3 kap. 28§ lämnas en minst en gång under varje mandatperiod samt när en kommun begär det.  

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att utveckla den sammanfattande redogörelsen som en länsgemensam webbaserad version, riktat till samtliga kommuner i länet.

Kommunspecifika redogörelser tas fram på begäran. Översikt över redan framtagna kommunspecifika redogörelser fins i höger kolumn.

Länsgemensam version på webben

I det följande presenteras den länsgemensamma webb-versionen av Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Redogörelsen innehåller information om aktuell lagstiftning, relevant planeringsunderlag samt Länsstyrelsens rekommendationer för översiktsplanens innehåll. Information och länkar uppdateras kontinuerligt.

Inledningsvis ges en översikt över lagstiftning och lagändringar av särskild betydelse för översiktsplaneringen. 

Tema 1- 5 beskriver allmänna intressen som Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § PBL, är skyldig att bevaka och kommentera i sitt granskningsyttrande. I de fall Länsstyrelsen lyfter fram brister i kommunens förslag till översiktsplan och kommunen inte tar hänsyn till detta, kan Länsstyrelsen komma att överpröva efterföljande beslut som tas i form av detaljplaner eller bygglov.

Tema 6-10 ger vägledning för hantering av övriga allmänna intressen. I förekommande fall framgår  också vilka statliga och regionala mål, planer och program som är relevanta för respektive teman. Det är den enskilda kommunen som tar ställning till vilka mål och fokusområden som är relevanta för utvecklingen inom kommunen. Det viktigaste är att planens innehåll ger ett aktuellt och ändamålsenligt stöd till kommande beslut om mark- och vattenanvändning inom kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

 

Lagstiftning och lagändringar relevanta för översiktsplanering

1. Riksintressen

2. Hälsa och säkerhet

3. Miljökvalitetsnormer

4. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

5. Mellankommunal samordning

6. Social hållbarhet

7. Bebyggelse

8. Natur och miljö

9. Regional tillväxt, näring och landsbygd

10. Infrastruktur