Byggnadsvård

Krikeudde fyrplats

En del av kulturmiljövårdens arbete är att fördela bidrag till vård och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer.

Bidrag till vård av värdefulla kulturmiljöer

För att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och andra anläggningar ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda byggnadens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

  • Alla kan ansöka hos länsstyrelsen om ett bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (dock inte statligt ägda byggnader). 
  • Sökanden kan få bidrag till de kulturhistoriska merkostnader som en varsam renovering kan föra med sig, i form av t ex särskilda material och antikvarisk medverkan.

Bidraget är i första hand avsett för att bevara byggnader, inte för att byta ut eller nytillverka byggnadsdelar. Helhetsintrycket har stor betydelse för upplevelsen av byggnaderna och påverkar både den kulturhistoriska bedömningen av ansökan och kraven på anpassning när det gäller val av metoder och material i samband med renovering.

 

Ansökan till Länsstyrelsen

Bidraget söks hos Länsstyrelsen, använd då aktuell ansökningsblankett. Ansökan postas eller skickas med e-post till länsstyrelsens gemensamma e-postadress: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Ansökningar prövas huvudsakligen i februari och i september. Ta gärna kontakt med Länsstyrelsen innan ni lämnar in er ansökan.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • beskrivning av åtgärden
  • detaljerad kostnadsberäkning
  • beskrivning av eventuell egeninsats i form av eget arbete/eget material. Eget arbete räknas med  180 kr/timme.
  • beskrivning av eventuell medfinansiering
  • karta över platsen med markering av objektet
  • foto av objektet både på nära håll och på lite avstånd

Det är främst byggnadens kulturhistoriska värde och inriktningen på de aktuella åtgärderna som avgör om statsbidrag kan lämnas. Lagskyddade byggnadsminnen och byggnader inom kulturmiljöer av riksintresse, kommer i första hand. Åtgärderna får inte vara påbörjade när ansökan lämnas in. Läs vidare om villkoren i dokumentet Att söka bidrag. 

Antikvarisk medverkan

När Länsstyrelsen beviljar bidrag till vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ställs krav på att arbetet ska följas av en antikvarisk expert som gör en detaljerad arbetsbeskrivning för åtgärderna. Antikvarien ger vägledning och bevakar att arbetet utförs på ett antikvariskt godtagbart sätt. Det är detta som kallas för antikvarisk medverkan. Denna expert ska upphandlas eller beställas av er som söker bidrag, och länsstyrelsen kan lämna bidrag till kostnaden. Kontakta gärna en antikvarisk expert innan ni lämnar in ansökan för att få en uppfattning om den kostnaden.

samiskt viste