Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Urval: Miljö & klimat, Klimat och energiRensa urval
Din sökning gav 14 träffar
 • Regionalt miljöövervakningsprogram Västerbotten 2015-2020

  En beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens regionala
  miljöövervakningsprogram under perioden 2015-2020. I det regionala miljöövervakningsprogrammet ingår ett fyrtiotal delprogram som berör alla tio programområden som finns inom miljöövervakningen. Dessa har tagits fram med hänsyn till länets karaktär, miljöproblematik och andra krav som verksamheten har att uppfylla.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Regionalt miljöövervakningsprogram-Vbtn-2015-2020-uppdat (7 MB)

 • Skog, Klimat och Miljö - slutrapport

  Det treåriga projektet Skog, Klimat och Miljö (2012–2014) har via fyra olika delprojekt arbetat med att öka produktionen av förnybar energi, med ökad miljöhänsyn och effektiva klimatinsatser. Syftet har varit att öka skogstillväxten, liksom skogens klimatnytta. Projektets ambition har dessutom varit att utveckla kretsloppssystem mellan samhälle och skog samt att stärka och utveckla näringslivet i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Skog Klimat Miljö slutrapport (5 MB)

 • Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling

  Rapporten har tagits fram i samarbete med Esam AB, som inventerat den affärsdrivna miljöutvecklingen i Västerbottens län. Totalt lokaliserades 188 goda exempel. Utifrån uppfyllelse av klimat- och energi-strategins fem strategiska områden valdes 22 olika exempel ut, som alla på ett innovativt sätt bidrar till ett hållbart län. Gemensamt för de goda exemplen är verksamheten bedrivs med god miljökun ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Goda_exempelrapport_webbversion (5 MB)

 • Hur mår miljön i Västerbottens län?

  Sveriges 16 miljömål anger det tillstånd i miljön som ska
  uppnås till år 2020. Det övergripande målet för miljömålen
  och för den svenska miljöpolitiken är det s.k. generationsmålet. Vi vill synliggöra det arbete som Länsstyrelsen utför på uppdrag av regering och riksdag, för en hållbar utveckling i länet och för att förbättra tillståndet för miljön.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Hur mår miljön i Västerbottens län 130507_webbversion (4 MB)

 • Klimatanpassning i fysisk planering

  I denna skrift sammanfattar länsstyrelsen kunskapsläget kring klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd, bland annat utifrån gällande lagstiftning, om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar före, under och efter den fysiska samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen (PBL). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimatanpassning i den fysiska planeringen (4 MB)

 • Bioenergigårdar Skog slutrapport

  Projektets tydliga inriktning på praktiska resultat har gjort det möjligt att utveckla och testa olika teknik och
  logistiklösningar i kommersiell skala. Handeln med tillkommande bränslevolymer har skett på kommersiella villkor medan projektet har stått för de extra kostnader som föranletts av olika försök. Projekt Bioenergigårdar har rönt brett intresse hos alla inblandade parter och inte minst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Slutrapport delprojekt skog - Bioenergigårdar (2 MB)

 • Vindbruk och rennäring

  I diskussioner om rennäringens och vindbrukets markanvändningsanspråk framkommer det allt mer tydligt, att de intressemotsättningar som uppkommer när en vindkraftanläggning planeras inte bara handlar om de effekter som denna skapar. För en sameby handlar det till stor del om att varje ny etablering måste ses i ett sammanhang, tillsammans med andra etableringar och verksamheter och hur dessa samma ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Rennäring, Energi, Planfrågor

  Vindbruk och rennäring - om kumulativa effekter (2 MB)

 • Bioenergigårdar Åker-Kustland slutrapport

  Slutrapport från delprojektet Åker - Kustland inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Slutrapport_aker_kustland_11-11-07-eu-logga (656 kB)

 • Bioenergigårdar Åker-Kustland Odlingssäsongen 2010-2011

  I rapporten redovisas årets skörderesultat samt en ekonomisk uppföljning på fem gårdar med jämförelser mot tidigare skördesäsonger. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Bioenergigårdar Åker-Kustland Odlingssäsongen 2010-2011 (13 MB)

 • Bioenergigårdar i ett nytt landskap - slutrapport

  Bioenergigårdar i ett nytt landskap - slutrapport november 2011

  Bioenergigårdar har genomförts som fyra delprojekt. Tre har enbart varit inriktade på energigräs och därmed förutsatts samverka. Delprojekt Åker – kustland har haft kommersiellt fokus medan delprojekt Åker – inland varit av utvecklingskaraktär.

  Projektets tydliga inriktning på praktiska resultat har gjort det möjligt att utveck ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Bioenergigårdar-slutrapport (2 MB)

 • Energieffektivisering

  Enkätstudie bland företag i Västerbotten 2008 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Energieffektivisering (542 kB)

 • Markanvändning, tillväxt och klimat

  Västerbotten står inför stora utmaningar och för att belysa dessa har landshövding Chris Heister tagit initiativ till en serie samtal på länsresidenset i Umeå, kallat Landshövdingen samtalar.

  I anslutning till dessa samtal gav landshövdingen ett uppdrag till en högnivågrupp att komma med förslag på åtgärder som kan bidra till en effektiv markanvändning, ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Landshövding och länsledning

  Markanvändning tillväxt och klimat (251 kB)

 • Kvinnors och mäns kollektiva resande i Västerbottens län

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Beställ publikation

 • Naturresurser i norr

  Regeringen har gett länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län i uppdrag att göra en studie av naturresurserna i Övre Norrland och dess bidrag till hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Studiens analyser och slutsatser kommer att kunna ligga till grund för regeringens agerande på nationell nivå och i EU avseende utvecklingen av näringar baserat på naturresurser. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Naturresurser i norr (1 MB)