Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Urval: RapporterRensa urval
Din sökning gav 225 träffar
 • Arkeologiskt handlingsprogram för Västerbottens län

  Uppdragsarkeologi omfattar arkeologiska undersökningar som genomförs inför Länsstyrelsens prövning och tillståndsgivning i enlighet med 2 kap 10-13 §§ Kulturmiljölagen (1988:950), KML, i samband med olika typer av exploateringar. I den första paragrafen i Riksantikvarieämbetets verkställighetsföreskrifter avseende uppdragsarkeologin anges att Länsstyrelsen vid tillämpningen av 2 kap. 10-13 §§ KML ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Arkeologiskt-handlingsprogram-for-vasterbottens-lan-webb (860 kB)

 • Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken

  En utvärdering av pågående miljöövervakning av akvatisk makrovegetation på grunda bottnar i fyra områden i Bottniska viken har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten i samverkan med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg. Syftena har varit att beskriva de fyra ingående områdena med avseende på bl. a. vegetation, substrat, djup och vågexponering. Därefter har arbete ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Makrovegetation i Bottniska viken webb (2 MB)

 • Norrbruk nr 4 2014

  Nytt inom lantbruk och landsbygd i Västerbottens och Norrbottens län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nr4 2014 (14 MB)

  Beställ publikation

 • Skogliga naturvärden i Björnlandets utvidgade nationalpark

  I denna rapport beskrivs de skogliga naturvärdena som ligger till grund för det utökade skyddet av Björnlandet. Rapporten är en sammanställning av en rad olika naturvärdesinventeringar som genomförts i området under åren 2001 till 2013.

  En utökning av Björnlandets nationalpark innebär att ytterligare stora områden med skyddsvärda skogar erhåller landets starkaste skyddsform samtidigt som nati ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Skogliga naturvärden i Björnlandets nationalpark webbversion (10 MB)

 • Utveckling av övervakning av vattendrag i skogslandskapet

  Övervakning av vatten ska kunna utgöra underlag för uppföljning av miljömål och miljökvalitetsnormer. Brist- och behovsanalyser på nationell och regional nivå visar att det finns ett stort behov av att utveckla övervakningen av våra vattenresurser och ett behov av att utreda hur en framtida övervakning av vattendrag i skogslandskapet ska se ut på nationell och regional nivå. Som underlag för ett ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Utveckling av övervakning av vattendrag i skogslandskapet WEBB (1 MB)

 • Norrbruk 2014 nr 3

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Norrbruk nummer 3-2014 (1 MB)

 • Miljöhälsorapport Norr 2013 - Barns hälsa och miljö i Norrland

  Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN) vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Yrkes- och miljömedicin (YMM) vid Umeå
  universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. MHRnorr har finansierats av de fyra norrlandstingen
  via Klinisk miljömedicin norr och länsstyrelserna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hälsoskydd, Folkhälsa

  Barns hälsa och miljö i Norrland (3 MB)

 • Strategi för bevarande och restaurering av lövnaturvärden i skyddade områden, Västerbottens län

  Syftet med strategin är att ange riktlinjer för hur Länsstyrelsen ska prioritera och utföra skötsel och restaureringsåtgärder i värdefulla lövmiljöer i skyddade områden. Strategin ska utgöra ett komplement till strategin om skötsel av brandpräglad skog och strategin för hydrologisk restaurering. Strategin ska vara ett underlag för en prioritering av skötselåtgärder inom och mellan olika skogsnatu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  lövnaturvärden lågupplöst (6 MB)

 • Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling

  Rapporten har tagits fram i samarbete med Esam AB, som inventerat den affärsdrivna miljöutvecklingen i Västerbottens län. Totalt lokaliserades 188 goda exempel. Utifrån uppfyllelse av klimat- och energi-strategins fem strategiska områden valdes 22 olika exempel ut, som alla på ett innovativt sätt bidrar till ett hållbart län. Gemensamt för de goda exemplen är verksamheten bedrivs med god miljökun ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Goda_exempelrapport_webbversion (5 MB)

 • Fjällfiskeguiden 2014

  Information och regler för fjällfiske i Västerbotten 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Fjallfiskeguiden 2014 webbversion (2 MB)

 • Björnlandets nationalpark

  Björnlandets nationalpark ska under åren 2013-2015 utvidgas. I rapporten beskrivs arbetssättet för ett planerat genomförande av tillgänglighet och varumärke i Björnlandets nationalpark.

  Att bygga anläggningar som entréer och leder samt genomföra varumärket Sveriges nationalparker är en logistiskt krävande process. Rapportens syfte är att ge ökad förståelse för arbetets detaljer och fungera so ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Björnlandets nationalpark (11 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  ÅR 13 Lst Västerbottens Län (2 MB)

 • Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer fick samtliga länsstyrelser i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län.

  Utgångspunkten för strategin är de uppgifter Länsstyrelsen har rörande jämställdhet enligt länsstyrelseinstruktionen o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Lansstrategi-for-jamstalldhetsintegrering-2014-2016-Vasterbotten (2 MB)

 • Utvärdering av nätprovfiskena i Västerbottens referenssjöar fram till och med 2013

  Sveriges och länets vatten, sjöar och vattendrag, påverkas av förändringar i miljön. För att motverka och lindra negativ påverkan på naturen pågår ett stort miljöarbete inom länet och
  landet. Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att därför orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveri ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Utvärdering av nätprovfiskena i Västerbottes referenssjöar (4 MB)

 • ICBV Årsrapport 2013

  Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till Havs och Vattenmyndigheten.

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Bottniskaviken_2013_årsrapport (5 MB)

 • Kulturmiljöer i vatten - Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län

  Syftet med projektet ”Kulturmiljöer i Vatten”, är att skapa ett regionalt kunskapsunderlag som möjliggör urval av vattendrag med höga kulturhistoriska värden.
  Målet är att skapa en övergripande kunskapsbild om länets mest bevarandevärda kulturmiljöer i anslutning till vatten. Målsättningen är också att öka möjligheterna till bevarande av värdefulla kulturmiljöer med direkt eller indirekt anknytn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Vattenrapport_klar 2012-webbl (28 MB)

 • Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning

  Kyrkstäderna och inte minst Fatmomakke tillhör norra Sveriges värdefullaste kulturarv. Det är både en allmän och regional angelägenhet att värna detta. Länsstyrelsen arbetar nu för att skapa ett kulturreservat till skydd för Fatmomakke. Skriften är också i detta sammanhang viktig för att skapa förståelse för platsens särställning och betydelse samt för kyrkstadsseden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning meddelande 4 2013 WEBBVERSION (2 MB)

  Beställ publikation

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län 2013

  Länsstyrelsen ska, som statlig myndighet, analysera hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
  I analysen ska myndigheten särskilt beakta:
  - situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan uppstå,
  - situationer som kräve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  RSA Västerbotten 2013 (2 MB)

 • Björnlandets nationalpark – en kulturhistorisk analys

  Björnlandets nationalpark ska under 2012-2015 utvidgas. Detta sker enligt ”Nationalparksplan för Sverige”. Syftet med Björnlandets nationalpark att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I samband med förändringen av parken skall syftet och tillgängligheten förstärkas och förtydligas för besökaren. Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer införs vid sidan om varumärket Sveriges nationalpa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Björnlandets nationalpark - en kulturhistorisk analys webbversion (2 MB)

 • Nyanländas etablering i Västerbotten

  En kartläggning av funktionaliteten i etableringsinsatser,
  samverkan och samordning i Västerbotten.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Nyanländas etablering (3 MB)