Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Urval: RapporterRensa urval
Din sökning gav 216 träffar
 • Fjällfiskeguiden 2014

  Information och regler för fjällfiske i Västerbotten 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Ladda hem (2 MB)

 • Björnlandets nationalpark

  Björnlandets nationalpark ska under åren 2013-2015 utvidgas. I rapporten beskrivs arbetssättet för ett planerat genomförande av tillgänglighet och varumärke i Björnlandets nationalpark.

  Att bygga anläggningar som entréer och leder samt genomföra varumärket Sveriges nationalparker är en logistiskt krävande process. Rapportens syfte är att ge ökad förståelse för arbetets detaljer och fungera so ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (11 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer fick samtliga länsstyrelser i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län.

  Utgångspunkten för strategin är de uppgifter Länsstyrelsen har rörande jämställdhet enligt länsstyrelseinstruktionen o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (2 MB)

 • Utvärdering av nätprovfiskena i Västerbottens referenssjöar fram till och med 2013

  Sveriges och länets vatten, sjöar och vattendrag, påverkas av förändringar i miljön. För att motverka och lindra negativ påverkan på naturen pågår ett stort miljöarbete inom länet och
  landet. Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att därför orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveri ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (4 MB)

 • ICBV Årsrapport 2013

  Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till Havs och Vattenmyndigheten.

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

 • Kulturmiljöer i vatten - Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län

  Syftet med projektet ”Kulturmiljöer i Vatten”, är att skapa ett regionalt kunskapsunderlag som möjliggör urval av vattendrag med höga kulturhistoriska värden.
  Målet är att skapa en övergripande kunskapsbild om länets mest bevarandevärda kulturmiljöer i anslutning till vatten. Målsättningen är också att öka möjligheterna till bevarande av värdefulla kulturmiljöer med direkt eller indirekt anknytn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Ladda hem (28 MB)

 • Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning

  Kyrkstäderna och inte minst Fatmomakke tillhör norra Sveriges värdefullaste kulturarv. Det är både en allmän och regional angelägenhet att värna detta. Länsstyrelsen arbetar nu för att skapa ett kulturreservat till skydd för Fatmomakke. Skriften är också i detta sammanhang viktig för att skapa förståelse för platsens särställning och betydelse samt för kyrkstadsseden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (2 MB)

  Beställ publikation

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län 2013

  Länsstyrelsen ska, som statlig myndighet, analysera hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
  I analysen ska myndigheten särskilt beakta:
  - situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan uppstå,
  - situationer som kräve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Björnlandets nationalpark – en kulturhistorisk analys

  Björnlandets nationalpark ska under 2012-2015 utvidgas. Detta sker enligt ”Nationalparksplan för Sverige”. Syftet med Björnlandets nationalpark att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I samband med förändringen av parken skall syftet och tillgängligheten förstärkas och förtydligas för besökaren. Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer införs vid sidan om varumärket Sveriges nationalpa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Nyanländas etablering i Västerbotten

  En kartläggning av funktionaliteten i etableringsinsatser,
  samverkan och samordning i Västerbotten.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (3 MB)

 • Vad är öringen värd? - En värderingsstudie av havsöringsfiske i Dalkarlsån

  En väl fungerande natur och miljö bidrar med en mängd nyttor så som rent dricksvatten, friluftsliv, pollinering, klimatreglering och vackra vyer. Trots detta förringas ofta de värden som naturen skapar när de ställs emot andra samhälleliga värden vid policybeslut. Miljöekonomin försöker att identifiera och kvantitativt värdera dessa värden så att samhällen och individer ska kunna ta mer hållbara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Utvärderingsrapport övning Vildälv

  Som ett led i att öka den samlade krishanteringsförmågan anordnade Länsstyrelsen Västerbotten en regional samverkansövning den 29 maj 2013, med risk för dammbrott i Skellefteälven som huvudscenario. Övningsmetoden var simulering med motspel vilket innebar att aktörerna befann sig på sina ordinarie ledningsplatser och hade möjlighet att kommunicera med varandra och med ett motspel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  Ladda hem (7 MB)

 • Bjuröklubb skötselplan

  Skötselplanen för naturreservat har tagit fasta på områdets betydelse för turismen och friluftslivet. Entréer, stigar och besöksmål kommer att rustas upp och de skogar som avverkades på slutet av 1950-talet kommer att genomgå en naturvårdsanpassad restaurering. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Fiskrekrytering längs Västerbottenskusten

  Denna rapport redovisar två års fältarbete längs kusten som utförts i syfte att förbättra kunskapsläget om viktiga lek- och uppväxt områden för varmvattenfisk. Arbetet bidrar till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård som lyder: ”senast år 2015 ska betydelsefulla reproduktionsområden längs kusten och i kustmynnande vattendrag för havsöring, harr, sik, siklöja, strömming ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål

  Ladda hem (4 MB)

 • Hur mår miljön i Västerbottens län?

  Sveriges 16 miljömål anger det tillstånd i miljön som ska
  uppnås till år 2020. Det övergripande målet för miljömålen
  och för den svenska miljöpolitiken är det s.k. generationsmålet. Vi vill synliggöra det arbete som Länsstyrelsen utför på uppdrag av regering och riksdag, för en hållbar utveckling i länet och för att förbättra tillståndet för miljön.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (4 MB)

 • SEE - Västerbottens hållbarhetsvecka 2012

  Tema: Globala Västerbotten
  Social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (2 MB)

 • ICBV Årsrapport 2012

  Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till Havs och Vattenmyndigheten.

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (537 kB)

 • Årsredovisning 2012

  Länsstyrelsen Västerbottens redovisning till regeringen över verksamheten 2012. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Översiktlig plan för uppföljning av skyddade områden i Västerbotten

  Dokumentet har som främsta syfte att beskriva Länsstyrelsens ställningstaganden beträffande uppföljningens inriktning i de skyddade områdena. Med skyddade områden avses nationalpark, naturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden och Natura 2000-områden. Dokumentet ska ge tydliga riktlinjer och vara ett stöd när Länsstyrelsen registrerar målindikatorer i Naturvårdsverkets och Länsstyrels ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (732 kB)