Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 318 träffar
 • Fjällfiskeguiden 2014

  Information och regler för fjällfiske i Västerbotten 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Ladda hem (2 MB)

 • I Västerbottens natur 2013

  I årsberättelsen ”I Västerbottens natur 2013” sammanfattas naturvårdsenhetens arbete under 2013. Det handlar om allt från bildande av nya naturreservat till naturvårdsbränning och utbytta broar i fjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Smittskydd, Motortrafik i naturen

  Ladda hem (4 MB)

 • Björnlandets nationalpark

  Björnlandets nationalpark ska under åren 2013-2015 utvidgas. I rapporten beskrivs arbetssättet för ett planerat genomförande av tillgänglighet och varumärke i Björnlandets nationalpark.

  Att bygga anläggningar som entréer och leder samt genomföra varumärket Sveriges nationalparker är en logistiskt krävande process. Rapportens syfte är att ge ökad förståelse för arbetets detaljer och fungera so ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (11 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Kvinnor och män i belysning 2013

  Denna faktabok visar på hur livsvillkoren ser ut för kvinnor
  och män i Västerbottens län. De val vi gör påverkas
  fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om
  makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar
  resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma
  rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla
  områden.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (903 kB)

 • Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer fick samtliga länsstyrelser i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län.

  Utgångspunkten för strategin är de uppgifter Länsstyrelsen har rörande jämställdhet enligt länsstyrelseinstruktionen o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (2 MB)

 • Utvärdering av nätprovfiskena i Västerbottens referenssjöar fram till och med 2013

  Sveriges och länets vatten, sjöar och vattendrag, påverkas av förändringar i miljön. För att motverka och lindra negativ påverkan på naturen pågår ett stort miljöarbete inom länet och
  landet. Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att därför orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveri ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (4 MB)

 • Nytt i naturen nr 1 2014

  I Nytt i naturen samlas senaste nytt om allt från friluftsliv, skyddad natur, växter och djur till jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen

  Ladda hem

 • ICBV Årsrapport 2013

  Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till Havs och Vattenmyndigheten.

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

 • Norrbruk 2014

  En tidskrift som ges ut av lantbruksfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer.

  Nedan kan du ladda ner senaste nr av Norrbruk.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • Norrbruk 2014

  En tidskrift som ges ut av lantbruksfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer.

  Ladda ner senaste numret nedan, tidigare nummer hittar ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • Kulturmiljöer i vatten - Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län

  Syftet med projektet ”Kulturmiljöer i Vatten”, är att skapa ett regionalt kunskapsunderlag som möjliggör urval av vattendrag med höga kulturhistoriska värden.
  Målet är att skapa en övergripande kunskapsbild om länets mest bevarandevärda kulturmiljöer i anslutning till vatten. Målsättningen är också att öka möjligheterna till bevarande av värdefulla kulturmiljöer med direkt eller indirekt anknytn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Ladda hem (28 MB)

 • Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning

  Kyrkstäderna och inte minst Fatmomakke tillhör norra Sveriges värdefullaste kulturarv. Det är både en allmän och regional angelägenhet att värna detta. Länsstyrelsen arbetar nu för att skapa ett kulturreservat till skydd för Fatmomakke. Skriften är också i detta sammanhang viktig för att skapa förståelse för platsens särställning och betydelse samt för kyrkstadsseden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (2 MB)

  Beställ publikation

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län 2013

  Länsstyrelsen ska, som statlig myndighet, analysera hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
  I analysen ska myndigheten särskilt beakta:
  - situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan uppstå,
  - situationer som kräve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Björnlandets nationalpark – en kulturhistorisk analys

  Björnlandets nationalpark ska under 2012-2015 utvidgas. Detta sker enligt ”Nationalparksplan för Sverige”. Syftet med Björnlandets nationalpark att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I samband med förändringen av parken skall syftet och tillgängligheten förstärkas och förtydligas för besökaren. Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer införs vid sidan om varumärket Sveriges nationalpa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Nyanländas etablering i Västerbotten

  En kartläggning av funktionaliteten i etableringsinsatser,
  samverkan och samordning i Västerbotten.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (3 MB)

 • Vad är öringen värd? - En värderingsstudie av havsöringsfiske i Dalkarlsån

  En väl fungerande natur och miljö bidrar med en mängd nyttor så som rent dricksvatten, friluftsliv, pollinering, klimatreglering och vackra vyer. Trots detta förringas ofta de värden som naturen skapar när de ställs emot andra samhälleliga värden vid policybeslut. Miljöekonomin försöker att identifiera och kvantitativt värdera dessa värden så att samhällen och individer ska kunna ta mer hållbara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Utvärderingsrapport övning Vildälv

  Som ett led i att öka den samlade krishanteringsförmågan anordnade Länsstyrelsen Västerbotten en regional samverkansövning den 29 maj 2013, med risk för dammbrott i Skellefteälven som huvudscenario. Övningsmetoden var simulering med motspel vilket innebar att aktörerna befann sig på sina ordinarie ledningsplatser och hade möjlighet att kommunicera med varandra och med ett motspel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  Ladda hem (7 MB)

 • Plan för hantering av kärnteknisk olycka

  Länsstyrelsen har ett utpekat ansvar för räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka. Parallellt gäller även Länsstyrelsens geografiska områdesansvar som vid en sådan händelse bland annat skulle ställa oerhörda krav på samhällets information till allmänheten. Detta ställer i sin tur stora krav på att vi har en väl förberedd och övad krisorganisation. Det kräver också en god planering för arbetet me ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Bjuröklubb skötselplan

  Skötselplanen för naturreservat har tagit fasta på områdets betydelse för turismen och friluftslivet. Entréer, stigar och besöksmål kommer att rustas upp och de skogar som avverkades på slutet av 1950-talet kommer att genomgå en naturvårdsanpassad restaurering. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)