Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-0291
Publicerad:
2014
Sidantal:
 
En utvärdering av pågående miljöövervakning av akvatisk makrovegetation på grunda bottnar i fyra områden i Bottniska viken har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten i samverkan med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg. Syftena har varit att beskriva de fyra ingående områdena med avseende på bl. a. vegetation, substrat, djup och vågexponering. Därefter har arbetet bestått i att beskriva variationen hos utvalda variabler som täckningsgrad i olika djupintervall och djuputbredning mellan och inom olika områden.

Utvärderingen har genomförts under 2013 av Jan Albertsson, Havsmiljöinstitutet, enheten vid Umeå universitet.
Kommentar: