Analys av fisksamhället i Mellan-Rissjön och Svartvattnet år 2010

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-0291
Publicerad:
2012
Sidantal:
34
Miljötillståndet i länets vatten följs från år till år genom att 13 referenssjöar nätprovfiskas med ett omdrev på tre år. Av dessa sjöar fiskas 2 i naturvårdsverkets regi inom den nationella miljöövervakningen, 7 av länsstyrelsen och 4 av Skellefte kommun. Antalet sjöar är emellertid litet och de ligger glest spridda över länet. Denna utvärdering syftar till att beskriva miljötillståndet och att i görligaste mån upptäcka storskaliga förändringar i tid och rum som kan vara effekter av miljöpåverkan.
Kommentar: