Länsstyrelsen föreslår avslag på ansökan om nyöppning av gruvan i Stekenjokk

Länsstyrelsen Västerbotten föreslår i sitt yttrande till Bergsstaten att ansökan om bearbetningskoncession för en gruva i Stekenjokk ska avslås. Ärendet kommer förmodligen att avgöras av regeringen.

Bolaget Vilhelmina Mineral AB har ansökt hos Bergsstaten om bearbetningskoncession för två områden vid Stekenjokk inom Västerbottens och Jämtlands län. Då Länsstyrelsen inte tillstyrker bolagets ansökan kan Bergsstaten inte bevilja bearbetningskoncession, utan ansökan måste avslås eller lämnas till regeringen för prövning.

Viktigt område för rennäringen

Stekenjokkområdet är utpekat som ett område av riksintresse både för rennäringen och för mineralutvinning. Länsstyrelsen har i sådana fall i uppgift att ta ställning till vilket riksintresse som ska ha företräde om verksamheterna inte kan bedrivas parallellt.

Länsstyrelsen bedömer att en nyöppning av gruvan i Stekenjokk kraftigt kan försvåra renskötseln och då Stekenjokksområdet är ett av de absolut viktigaste områdena för rennäringen i länet anser Länsstyrelsen att Bergsstaten ska avslå Vilhelmina Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession.

Ovanligt att Länsstyrelsen avstyrker ansökningar om bearbetningskoncession

I Västerbotten finns i dag 66 beviljade bearbetningskoncessioner. Länsstyrelsen har hittills endast avstyrkt att bearbetningskoncession beviljas en gång, även den gången handlade det om nyöppning av gruvdriften i Stekenjokk.

Prövning av nya gruvor

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. De lämnar så kallade bearbetningskoncessioner, det vill säga tillstånd att i enlighet med minerallagens bestämmelser bedriva gruvdrift.

Ett bolag som beviljas bearbetningskoncession har rätt att under 25 års tid förfoga över de mineraltillgångar som finns i marken i det utpekade området. För att en gruva ska kunna öppnas krävs förutom bearbetningskoncession även tillstånd enligt miljöbalken. En sådan prövning handläggs av Mark- och miljödomstolen.

För mer information, kontakta

Joacim Jacobsson
Miljöenheten
010-225 43 82
joacim.jacobsson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se