Nytt naturreservat på Lidberget

Den 20 februari beslutade länsstyrelsen att ett skogsområde på Lidberget i Bjurholms kommun ska vara naturreservat. Den gamla skogen i sluttningen kommer nu att bevaras för framtiden.
Lunglav i Lidbergets naturreservat.

Lidberget ligger på Öreälvens västra sida en mil söder om Bjurholm. Från slalombacken i Agnäs är det bara ett stenkast till det nya naturreservatet.  

Naturreservatet består av gammal granskog och barrblandskog som till stor del har en urskogsliknande karaktär. I skogen finns det gott om 250-åriga tallar, grova aspar och döda och omkullfallna träd.  

”En mindre del av området har tidigare varit ett biotopskydd. Men med naturreservatet får ett mycket större skogsområde ett långsiktigt skydd”, säger Henrik Sporrong, biolog på länsstyrelsen. ”I den här skogen lever några av gammelskogens mer kräsna invånare, t ex den tretåiga hackspetten, doftttickan och hartickan.  

Tretåig hackspett

Områden med naturskog blir allt sällsyntare i länet. ”Det är nödvändigt att bevara de kvarvarande naturskogarna och att motverka fragmentering av större sammanhängande gammelskogsområden om vi ska kunna bevara den ursprungliga floran och faunan i skogslandskapet”, säger Henrik Sporrong.  

Sedan 1999 har länsstyrelsen haft i uppdrag av regering och riksdag att utifrån miljömålet Levande Skogar skydda ytterligare 34 000 ha skogsmark i Västerbotten nedanför den fjällnära gränsen i nya naturreservat. Skyddet av Lidberget har haft hög prioritet inom det uppdraget. ”Lidbergets naturreservat är en viktig del i ett framtida nätverk av skyddade skogsområden i länet” säger Henrik Sporrong.   Lidberget ligger inom en så kallad värdetrakt med förhållandevis hög andel gammal skog med höga naturvärden.

Om de skyddade skogarna långsiktigt ska kunna behålla och utveckla sina naturvärden är det viktigt att det kan ske samspel och utbyte med näraliggande naturskogsområden. Lidbergets naturreservat är också tillräckligt stort för att den nuvarande karaktären ska kunna bevaras och utvecklas på lång sikt.  

Det nya naturreservatet är lättillgängligt via skogsbilvägar ända fram till området.

Läs beslut och skötselplan här

Kontakt: Henrik Sporrong, tel. 090-10 72 46