Älgportalen till bättre älgförvaltning

I samverkan med flera andra aktörer tar Länsstyrelsen fram en ny internetportal för att underlätta och stimulera en mer flexibel älgförvaltning. Driftsättning av Älgportalen sker innan årets jakt.

− Målet är att skapa ett verktyg till den nya älgförvaltningen där all nödvändig data finns samlad. Det skall också vara ett hjälpmedel som förenklar all administration kring älgförvaltningen och framför allt skall det vara enkelt för jägarna att rapportera fällda älgar och älgobservationer, säger Erik Lindberg, jakthandläggare på Länsstyrelsen.

Ny lagstiftning

Med syfte att göra älgförvaltningen mer flexibel, faktabaserad och förankrad trädde en ny lagstiftning i kraft vid årsskiftet. Via särskilda älgförvaltningsgrupper får markägare och jägare en tydligare roll att förvalta älgstammen genom att samla in och utvärdera detaljerad kunskap om exempelvis älgtäthet, trafikolyckor och skogsbete. Kunskapen ska sedan omvandlas till planer som ska leda till en älgstam i balans med andra samhällsintressen som skogsbruk och trafik med mera.

Information på en plats

För att älgförvaltningsgrupperna ska kunna överblicka och utvärdera all relevant information utvecklar just nu länsstyrelserna en internetportal där kunskapen samlas – Älgportalen. Arbetet är fortfarande i ett tidigt skede, men till årets jakt kommer portalen att vara i drift. Det mesta av utvecklingsarbetet kommer att ske senare och en fullfjädrad portal blir färdig först inför jaktstarten 2013.

− Älgportalen behövs för att samla all nödvändig data på ett ställe så att de som arbetar med älgförvaltningen på ett enkelt sätt kan arbeta med frågor såsom granskning av skötselplaner, älgtilldelning med mera. Den behövs också för att underlätta för jägarna så att de inte behöver rapportera olika delar på olika ställen. Tanken är att det skall kunna göras på en enda portal, säger Erik Lindberg.

Samverkande aktörer

Arbetet sker i samverkan med olika aktörer, till exempel Skogsstyrelsen, Polisen, skogsnäringen, jägarorganisationer och Naturvårdsverket. Flera av dessa aktörer kommer att bidra med information till Älgportalen.

För mer information kontakta:

Erik Lindberg, jakthandläggare
erik.lindberg@lansstyrelsen.se