1,6 miljoner Euro till fyra projekt

Styrkommittén för Botnia-Atlanticaprogrammet beslutade vid sitt möte i Umeå den 11 och 12 maj att bevilja 1 636 359 € till fyra projekt.
- De fyra projekten handlar om så vitt skilda områden som vattenvård i små vatten, bredbandtjänster, förvaltning av havet och färjeförbindelse mellan Skellefteå och Karleby, berättar Jenny Bergkvist programdirektör vid Botnia-Atlantica.

De fyra projekten har en total budget närmare 4 miljoner Euro. EU bidrar med ca 1,64 miljoner Euro och svenska, finska och norska finansiärer bidrar med resten.

- Det speciellt roligt att vi nu fått ytterligare ett projekt där norska intressen finns med och som vi tror kan stimulera till ökat utbyte med Norge, avslutar Jenny Bergqvist.

Beviljade projekt

 • För livskraftiga småvatten i Kvarken 
  Total budget: 1 495 464 €
  Beviljade EU-medel: 747 731 €,
 • Krutfjällslänken 
  Total budget: 656 340 € +   6 940 000 NOK
  Beviljade EU-medel: 328 169 € SEAGIS,
 • Stöd för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av geografiskt informationssystem
  Total budget: 1 043 858 €
  Beviljade EU-medel: 521 929 €
 • M/S New Coccolita
  Total budget: 64 217 €
  Beviljade EU-medel: 38 530 €

Projektbeskrivningar:  

För livskraftiga småvatten i Kvarken

Beviljade EU-medel: 747 731 €,
Total projektbudget: 1 495 464 €

Projektet är ett samarbete mellan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-keskus) som också är den samordnande stödmottagaren, Länsstyrelsen i Västerbotten, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, Kustens skogscentral, Skogsstyrelsen Region Nord och Forststyrelsen Österbottens naturtjänster  

Projektets syfte är att ta fram regionala modeller för vattenvård och hänsynstagande i småvatten, utveckla tekniker samt bredda kunskapsbasen för restaurering av småvatten, följa upp, utvärdera och jämföra åtgärdernas faktiska effekter samt skapa en brett förankrad helhetssyn för hållbart skogsbruk med hänsyn till natur- och vattenmiljöer i mindre vattenekosystem. Målgruppen för projektet är markägare, myndigheter och intresseorganisationer.  

Erfarenheterna från det tidigare genomförda Botnia-Atlanticaprojektet ”Rinnande vatten i Kvarken” (2009-2010), visar på tydliga brister och behov av vidare åtgärder i både Sverige och Finland. Det finns behov av att tillsammans interregionalt ta fram kostnadseffektiva rutiner för uppföljning och metoder för inventering, vattenvårdsåtgärder och informationsspridning. Med hjälp av information och samverkan med förbättrade kontakter mellan skogs- och miljömyndigheter samt mark- och vattenägare breddas även ansvarskänslan för, och delaktigheten i, arbetet för att nå miljömålen. Detta kommer bl.a. att förverkligas med hjälp av demonstrationsobjekt som kan fungera som nationella och internationella exempel för planering, förverkligande av åtgärder och framtida förvaltning.  

För att ringa in teman för demonstrationsobjekt har en lista över allmänna problem i små vattendrag på båda sidor om Kvarken utarbetats. Utgående från denna lista ska modellvattendrag väljas ut i början av projektet, och målet är att hitta vattendrag som påverkats av så många som möjligt av identifierade gemensamma kriterier:
- Dikning, kanalisering av vattendrag och flottrensning
- Vandringshinder för vattenlevande organismer
- Erosion samt igenslamning av vattendrag
- Uppmärksammandet av kantzonen i små vattendrag bristfällig
- Försurning till följd av sura sulfidjordar.  

Projektet bidrar till att vattenkvaliteten i Kvarkenregionens mindre vattendrag förbättras genom att kunskapen om restaureringsmetoder för vattendragen utvecklas och testas. Effekterna av de metoder som används följs upp och utvärderas. Genom samarbete med skogsägare och andra markägare görs vattenvårdande åtgärder som är till grund för strategier för förvaltning av mark och vatten.     

Krutfjällslänken

Beviljade EU-medel: 328 169 €
Total projektbudget: 656 340 € + 6 940 000 NOK

Projektet är ett samarbete mellan Storumans kommun och Hattfjelldal kommune och har som målsättning att anlägga en optofiberförbindelse mellan Hattfjelldal i Norge och Joesjö i Sverige (Hattfjelldal - Krutåbukta - Joesjö), vilket skapar möjlighet till alternativa trafikvägar (redundans), bättre kapacitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet för ökat trafikutbyte över gräns. Projektresultatet främjar ökad gränsöverskridande nätsamverkan mellan företag.  

Ett utökat gränsöverskridande nätsamarbete med konkurrensutsatta bredbandstjänster bedöms ge positiva näringslivseffekter, överbryggar avståndshandikapp och motverkar negativa gleshetsfaktorer. Företagarna i Västerbotten har i en skrivelse beskrivit på vilket sätt bredbandsutbyggnaden i Västerbotten gynnat utvecklingen för länets småföretag. Genomförd utbyggnad har inneburit att rådande avståndshandikapp och glesbygdseffekter har reducerats, vilket kan spåras i hög nationell ranking för länets småföretag (1-49 anställda) under ett flertal år. Bedömningen är att motsvarande effekt kan uppnås vid en bredbandsutbyggnad i aktuell gränsregion.     

SEAGIS,

Stöd för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av geografiskt informationssystem.

Beviljade EU-medel: 521 929 €
Total projektbudget: 1 043 858 €

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-keskus) är samordnande stödmottagare och övriga stödmottagare i projektet är Länsstyrelsen Västerbotten, Åbo Akademi, Vaasan Yliopisto, Umeå universitet, IGIS ekonomisk förening och Forststyrelsen.  

Bakgrunden till projektet är att planeringsaktörer på båda sidor Kvarken har en lång rad intressen att beakta, vilka direkt eller indirekt påverkar vattenmiljön. Exempel är sjöfart, yrkesfiske, areella näringar, processindustrier, rekreation och turism. Under senare tid har även en ökad eutrofiering (övergödning) blivit märkbar i Kvarken. Projekteringen och tillståndsprövningen av vindkraft på grundområden ute till havs har ytterligare lyft fram behovet av ett ökat och tillgängligt kunskapsunderlag för planering och förvaltning av gemensamma havsområden. Kvarkenområdet är en gemensam naturresurs för Sverige och Finland. Det finns all anledning att samordna planering och förvaltning för det gemensamma havsområdet och därmed utnyttja de fördelar ett samordnat initiativ innebär.

Det övergripande syftet med projektet är att ta fram ökat kunskapsunderlag och göra det mer tillgängligt för att öka möjligheterna till en samordning av ekosystembaserad regional helhetsplanering av havsområden samt skapa en gemensam plattform för kunskapslagring, planering och framtida beslutsfattande i Kvarkenregionen.  

Projektspecifika mål:
- utföra en grundlig analys av de organisatoriska och juridiska förvaltningsprocedurerna för planeringen av havsmiljön i de båda länderna med belysning av bl a skillnaderna mellan länderna samt analys av styrkor och svagheter
- föreslå struktur och funktion för ett gemensamt regionalt forum för koordinering av gränsöverskridande planering
- utveckla av en gränsregional GIS-baserad kunskapsplattform för lagring och analys av olika havsbaserade planeringssituationer
- analys av möjligheterna och eventuella förslag till beslutsstödssystem för slutanvändaren över havsbaserade planeringssituationer
- utförlig pilottestning av framtaget planeringsunderlag i den GIS-baserade kunskapsplattformen på marina planeringssituationer i olika skala (lokal, regional, interregional)
- stödja ländernas förverkligande av EU:s marina direktiv i ett gemensamt havsområde i Kvarken  

Målgrupp är alla myndigheter, kommuner och andra regionala aktörer som behöver underlag för sin marina planering.   

M/S New Coccolita

Beviljade EU-medel: 38 530 €
Total projektbudget: 64 217 €
  

Projektet ska utreda förutsättningar till konceptutveckling och möjligheter att utveckla en färjeförbindelse mellan Karlebynejden i Finland och Skellefteåområdet i Sverige. Detta på grund av att det idag saknas effektiva kommunikationer som upprätthåller det gränsöverskridande samarbetet mellan Karleby och Skellefteå. Utredningen ska göra preliminära belysningar över passagerarbehovet samt marknadsanalyser. Målet är att skapa en gemensam vision om ett nytt färjeförbindelsekoncept mellan städerna. Det är Skellefteå kommun och Karleby stad som är stödmottagare i projektet.