Rennäring

Vindelfjällen - viktigta renbetesmarker

Länsstyrelsen förvaltar största delen av landets fjällområden. Vi har ett nära samarbete med samebyarna, exempelvis vid rovdjursinventeringar, samhällsplanering och registerhållning.

I Sverige finns i dag 51 samebyar uppdelade på tre typer: skogssamebyar, fjällsamebyar och koncessionssamebyar. De renskötande samerna har renskötselrätt inom cirka 40 procent av landets yta. Länsstyrelsen ska främja rennäringens utveckling, bland annat genom att stödja utvecklingsprojekt och bevaka rennäringens intressen i samhällsplaneringen.

Våra viktigaste uppgifter inom rennäringen är att

 • fastställa det högsta renantal som varje sameby får ha.
 • se till att det högsta renantalet efterlevs
 • se till att samebyarna tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen
 • bevaka rennäringens riksintressen i samhälls- och miljöplaneringen
 • hantera ansökningar om rennäringens bygdemedel och ansökningar om bidrag från Samefonden

Den 1 januari 2007 tog Sametinget över vissa uppgifter som länsstyrelsen tidigare hanterade, till exempel renmärken,  rennäringens markanvändning och samebygränser. Mer information finns på www.sametinget.se.  

 

Fjällförvaltning

Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna – en yta på nära sju miljoner hektar. Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med kryssmarkeringar samt sköter statens broar och stugor.

Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden. Länsstyrelsen ger tillstånd till småviltsjakt och fiske genom försäljning av jakt- och fiskekort. Våra naturbevakare sköter tillsynen av fjällreservaten samt inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

 

I länsstyrelsens arbete med fjällförvaltning ingår att

 • upplåta jakt- och fiskerätter
 • sköta fiskevård och viltvård
 • förvalta naturreservat
 • terrängkörningstillsyn
 • informera om rättigheter och skyldigheter
 • ha tillsyn över stugor och broar
 • sköta underhåll av anläggningar

Vår förvaltning och tillsyn styrs av bestämmelser i miljöbalken, rennäringslagen och terrängkörningslagen men också av andra lagar.