Företagsstöden

Sök företagsstöd - få hjälp att starta eller växa

Varje år får länsstyrelserna pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, främst till lanthandlare och bensinstationer.

Länsstyrelsens olika företagsstöd ska hjälpa företag i Västerbotten att nå hållbar tillväxt. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in och lämnar vid tex möten och telefonsamtal, tänk därför på att vara så utförlig du kan.

Mer info om våra stödformer hittar du i navigeringen till vänster under: "Investeringar i företag", och kort summerade i Snabbguiden. Se gärna under rubriken "prioriteringar" hur Länsstyrelsen prioriterar under året.

Till er som blivit beviljade företagsstöd:
För er som blivit beviljad företagsstöd vill vi att ni ansöker om utbetalning av det beviljade stödet efter att ni betalt kostnaderna som är godkända. Ansökan görs via : www.minansokan.se

Tänk på att ni även bifogar samtliga verifikat elektroniskt.
Det vi vill ha in är: verifikatsammanställning (
länk finns här:) , fakturakopior, betalningsbevis, och om ni blivit beviljad Innovationsstöd även; Läges-/slutrapport).

 - För att ni ska kunna ansöka om utbetalning via www.minansokan.se måste namn, personnummer och e-postadress på sökande finnas inlagt i ert ärende. Kommer ni inte in för att göra ansökan om utbetalning saknas förmodligen detta och ni kan då skicka uppgifterna till er handläggare som ni hittar här: för att få hjälp. 

Högt söktryck = beslut tidigast i slutet av januari 2017

På grund av ett högt söktryck av företagsstöd i Västerbotten kommer länsstyrelsen inte att bevilja några nya stödansökningar förrän under 2017. Dock går det att skicka in ansökningar till oss precis som vanligt. Ansökan kommer att handläggas men inget beslut gällande beviljande av stöd kommer tas förrän tidigast i slutet av januari 2017. Nya ansökningar görs via: www.minansokan.se Vi rekommenderar att ni använder er utav (mobilt-)BankID för att logga in.

 

Från och med 1 maj 2015 gäller två förordningar avseende företagsstöd.

• Förordning om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, SFS 2015:210

• Förordning om statligt stöd till regionala investeringar, SFS 2015:211

Förordningarna reglerar såväl det stöd som heter "Särskilt investeringsbidrag" (SIS) - där Mikrobidrag samt Särskilt investeringsbidrag ingår - som det stöd som heter "Regionalt investeringsstöd" (RIS) för större investeringar.

Dessa två stödformer (SIS och RIS) kan sökas i en och samma ansökan, och när företag har skickat in sin ansökan hjälper vi på Länsstyrelsen till att klassificera ansökan efter rätt stödform.

Även det så kallade innovationsbidraget och innovationschecken påverkas av förordningarna.

• Taket inom det särskilda investeringsbidraget är enligt ”de minimi-reglerna” 1,8 miljoner kr per företag under en treårsperiod för de stödformer som klassas som de minimi. (se mer om de minimi under FAQ)

• Det är ankomstdatumet till länsstyrelsen av inskickad ansökan som gäller för påbörjandet av investeringsperioden. Samtliga investeringar påbörjas dock alltid på egen risk. (Läs mer under FAQ

 

Arbete med jämställdhet

Under 2016 kommer länsstyrelsen Västerbotten, tillsammans med Region Västerbotten och länsstyrelsen Norrbotten att arbeta i ett projekt med fokus att män och kvinnor ska kunna ta del av företagsstöden på lika villkor.

Två personer vid vägg 

Länsstyrelsens tidigare insatser för att jämställdhetsintegrera företagsstödsverksamheten syftar till att:

• Få fler ansökningar om stöd från företag som leds av kvinnor

• Bevilja fler ansökningar från företag som leds av kvinnor

• Bevilja större andel av totalt beviljat belopp till företag som leds av kvinnor

• Öka vår egen kompetens kring jämställdhetsfrågorna

• Vi har sett över vår information om företagsstöden och ändrat webbstrukturen, språket och bilderna och med tydliga kontaktuppgifter till oss som svarar på företagens frågor

• Vi har tagit fram en kortfattad broschyr för lättillgänglig översikt över Länsstyrelsens företagsstöd

• Vi har tagit fram en Stöd till jämställdhetsplaner för företag.docx Broschyren skickas ut till företag med 25 eller fler anställda som söker företagsstöd men saknar en jämställdhetsplan

 

 

 

Kontakta en handläggare

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

 EUlogo_c_RGB.jpg

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden