Företagsstöden - få hjälp att starta eller växa

 

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör ansökan.

Mer info om våra stödformer hittar du i navigeringen till vänster under: "Investeringar i företag", och kort summerade i Snabbguiden. Se gärna under rubriken "prioriteringar" hur Länsstyrelsen prioriterar under året. Ansökan om stöd kan skickas till den kommun investeringen ska göras i för att de ska få yttra sig innan beslut av Länsstyrelsen. Tänk på att det inte är en rättighet att få stöd till sina investeringar, men att det är en möjlighet att få det. Samtliga företagsstöd regleras av antingen: "Förordning om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, SFS 2015:210" eller "Förordning om statligt stöd till regionala investeringar, SFS 2015:211".

 

Nytt för 2017

​Länsstyrelsen inför två nya checkar i Västerbotten för att främja underrepresenterande grupper.


Jämställdhetscheck vänder sig till företag som vill investera i sitt jämställdhetsarbete. Den kan sökas av alla små och medelstora företag, utom i Umeå tätort, som vill ta fram en jämställdhetsplan eller motsvarande eller utveckla sitt jämställdhetsarbete överlag. Jämställdhetschecken kan beviljas mer än 1 gång.  


Tillväxtcheck riktar sig till grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt beviljas företagsstöd. Dessa företag är kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i tio år eller kortare. Denna check kan enbart sökas av målgrupperna enligt tidigare och som driver ett mikroföretag, upp till nio anställda. Tillväxtchecken kan bara beviljas 1 gång.


Checkarna, som enbart gäller "mjuka" kostnader (konsulttjänster, marknadsföring etc), ger upp till 75 % i stöd med ett maximalt stödbelopp på 150 000 kr. Precis som för våra andra stöd ställs krav på affärsmässig verksamhet, att stödet inte påverkar konkurrens, ej normal drift, stödbehov o.s.v.

 

Vi vill informera om att det även finns möjlighet för företag att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet" på Länsstyrelsen. Bidraget är normalt 40% av kostnaderna (max 1 600 000 kr/ 3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar och till företag med max 49 anst. Stöd kan dock inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund.

-Detta kan vara extra intressant för kustkommunerna i länet att känna till då de nationella företagsstöd som lämnas där maximalt uppgår till 25%.

För mer info kontakta Tor-Björn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90; torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se Eller någon av de andra handläggarna inom landsbyggsutveckling som finns här:

 

​Vi vill även informera om att det finns stöd för energikartläggning hos små- och medelstora företag att ansöka om hos energimyndigheten.

 

 

Två personer vid vägg 

 

 

 

Kontakta en handläggare

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

 EUlogo_c_RGB.jpg

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden