Företagsstöden - få hjälp att starta eller växa

 

Länsstyrelsen har nu fattat så många beslut om företagsstöd som varit möjlig för 2017, och därför kommer inga fler nya beslut om företagsstöd att fattas förrän tidigast under januari 2018.  

 

Under tiden vill vi upplysta om att det finns även möjlighet för företag utanför tätorterna att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet". Dessa ansökningar görs då via Jordbruksverkets webbplats. Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr bidrag/ 3 år). Godkända kostnader för investeringarna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar.

Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund. 

För mer info kontakta Tor-Björn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90; torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se Eller någon av de andra handläggarna inom landsbyggsutveckling som finns här:

 

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör ansökan.

Stöd kan lämnas om företaget har ett behov av stöd. Det innebär att om företaget är väldigt lönsamt, att utdelningar har gjorts till aktieägarna, eller att företaget har andra möjligheter att finansiera sin tänkta investering, så kan det blir svårt att lämna stöd till ett sådant företag.  

Mer info om våra stödformer hittar du i navigeringen till vänster under: "Investeringar i företag", och kort summerade i Snabbguiden. Se gärna under rubriken "prioriteringar" hur Länsstyrelsen prioriterar under året. Ansökan om stöd kan skickas till den kommun investeringen ska göras i för att de ska få yttra sig innan beslut av Länsstyrelsen. Tänk på att det inte är en rättighet att få stöd till sina investeringar, men att det är en möjlighet att få det. Samtliga företagsstöd regleras av antingen: "Förordning om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, SFS 2015:210" eller "Förordning om statligt stöd till regionala investeringar, SFS 2015:211".

 

​Länsstyrelsen inför två nya checkar i Västerbotten för att främja underrepresenterande grupper.


Jämställdhetscheck vänder sig till företag som vill investera i sitt jämställdhetsarbete. Den kan sökas av alla små och medelstora företag, utom i Umeå tätort, som vill ta fram en jämställdhetsplan eller motsvarande eller utveckla sitt jämställdhetsarbete överlag. Jämställdhetschecken kan beviljas mer än 1 gång.  


Tillväxtcheck riktar sig till grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt beviljas företagsstöd. Dessa företag är kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i tio år eller kortare. Denna check kan enbart sökas av målgrupperna enligt tidigare och som driver ett mikroföretag, upp till nio anställda. Tillväxtchecken kan bara beviljas 1 gång.


Checkarna, som enbart gäller "mjuka" kostnader (konsulttjänster, marknadsföring etc), ger upp till 75 % i stöd med ett maximalt stödbelopp på 150 000 kr. Precis som för våra andra stöd ställs krav på affärsmässig verksamhet, att stödet inte påverkar konkurrens, ej normal drift, stödbehov o.s.v.

 

 

​Vi vill även informera om att det finns stöd för olika energilösningar:

Stöd till energikartläggning hos små- och medelstora företag med 50% stöd men max 50 000 kr att ansöka om hos Energikontor norr.

​Länsstyrelsen kan lämna stöd till solcellsinvesteringar med högst 30 % av de stödberättigande kostnaderna för företag, och med 20 % av stödgrundande kostnader för privatpersoner.

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka via klimatklivet för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. 

 

 

 

Två personer vid vägg 

 

 

 

Kontakta en handläggare

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

 EUlogo_c_RGB.jpg

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden