Regionalt investeringsstöd (RIS) - det stora stödet

Behöver ditt företag större investeringar för att nå tillväxt? Då kanske ett regionalt investeringsstöd kan delfinansiera dessa investeringar.

Stödet ges till större, strategiska investeringar och kan lämnas av Länsstyrelsen för investeringar upp till 25 miljoner kr / 3 år. Minsta stödet som lämnas är 500 000 kr.

För investeringsbehov större än 25 miljoner/3 år söks stödet hos Tillväxtverket.

Regionalt investeringsstöd är ett behovsprövat stöd och varje ansökan prövas individuellt. Se gärna jämförelsen mellan stöden i denna snabbguide.

Ansöker gör du via www.minansokan.se och väljer då; Stöd till investeringar och företagsutveckling. Vi rekomenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in. 

Till vem?

Stöd kan ges till företag som bedriver verksamhet i stödområde för glesbyggd och stödområde som ej definieras som glesbyggd. Glesbyggsområde omfattar kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele. Nedan kallad stödområde A. Stödområde som ej definieras som glesbyggd omfattar kommunerna: Nordmaling, Robertfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå, dock ej Umeå tätortsområde(i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling) Nedan kallad stödområde B. Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och vara verksamhet med väsentlig betydelse för tillväxt i regionen.

Till vad?

Stöd kan lämnas till "hårda investeringar". Med hårda investeringar avses främst investeringar i byggnader (ej inköp av befinliga byggander), maskiner, inventarier och markanläggningar. Stöd kan i vissa fall även lämnas för lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen, men är reglerat så företaget inte kan få bidrag till både investeringen och lönekostnaden. Stöd kan inte lämnas för marknadsföringskostnader, konsultkostnader och andra "mjuka investeringar".

Hur mycket?

Bidraget är maximalt mellan 10-35 procent av godkänd investeringskostnad, men kan bli mindre då grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Faktorer som påverkar procentsatsen:

 • typ av investering och finansiering
 • ägarförhållande och storlek på företaget
 • i vilket stödområde företaget verkar
 • Har företaget behov av stöd för sin investering
 • Tillgång på medel för Länsstyrelsen
​Typ av investering​Små företag*​Medelstora företag**

​Stora företag

&

Koncerner***

​Maskiner, utrustningar 

& byggnader

​Stödområde A: 35%, Stödområde B: 25%​Stödområde A: 25%, Stödområde B: 20%​Stödområde A: 15% Stödområde B: 10%

* Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda.

** Med medelstora företag avses företag som har färre än 250 anställda. Maxregler finns för bland annat omsättning och balansomslutning. Företagen måste vara fristående eller ägas till mindre än 25 procent av större företag eller koncerner.

***Stora företag kan endast bli beviljad RIS för "ny verksamhet" som de tänker starta upp. 

OBS! Kommunla- eller privata byggnationer av lokaler för uthyrning kan finansieras via Tillväxtverket, men ej via länsstyrelsen.

Att påbörja investeringen innan beslut

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/ärendebekräftelse kommer att skickas till er via e-post. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Mindre investeringar än 500 000 kr i stöd!

Möjligheten finns för företag att ansöka om företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet". Dessa ansökningar görs via Jordbruksverkets webbplats. Bidraget är normalt 40% av kostnaderna (max 1 600 000 kr/ 3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda investeringar" och till företag med max 49 anställda. Stöd kan dock inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare.

För mer info kontakta Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90 torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se , eller någon av de andra handläggarna inom landsbyggsutveckling här:

 

 

 

Kvinna och man i restaurangmiljö

 

Vid en ansökan om RIS ska alltid nedanstående bilagor bifogas ansökan, om inte annat sägs inom parenteserna. Dessutom kan handläggaren höra av sig om ytterligare uppgifter som behövs för beslut.  

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Senast fastställda årsredovisning
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning) Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 6. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 7. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 8. Jämställdhetsplan eller dokumenterad lönekartläggning  (Jämställdhetsplan är obligatoriskt för företag med 25 anställda eller fler, och dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda) Stöd finns här
 9. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyget skickas som bilaga i det elektroniska systemet.  OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen. (Intyg finns här)
 10. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr måste ni välja en kontrollant upphandlad av Tillväxtverket, samt vara beredd på att säkerhet (fastighets- eller företagsinteckning, samt i vissa fall personlig borgen) tas för stödet.    

 

Kontrollanter och säkerheter

Vid ansökningar om regionalt investeringsstöd (RIS) ska en av nedanstående kontrollanter anlitas. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande utgift.

Vid beviljade av RIS-stöd tas alltid säkerheter ut i företaget.

Anders Färnstrand: 070-265 62 22 Skolg.11, 921 31 LYCKSELE (anders.faernstrand@se.pwc.com)  

Håkan Ohlson: 070-603 53 45 V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ (haakan.ohlson@se.pwc.com)  

Lars Köhler: 090-12 85 90   Rådhusesplanaden 12, 903 28  UMEÅ (lars.kohler@consultor.se)  

Ulrika Öhlund: 070-207 15 50 Box 65, 931 21  SKELLEFTEÅ (ulrika.ohlund@se.pwc.com)  

Toril Nyman: 0940-132 51    Volgsjöv 31, 912 23  VILHELMINA (toril@vinstor.se)

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Dags för nästa steg?
Både nystartade och befintliga kan ansöka om investeringsbidrag.

Har du fler än 10 eller 25 anställda?

Företag med 10 anställa eller fler har en skyldighet att ha en dokumenterad lönekartläggning.

Företaget med 25 eller fler anställda har en skyldighet att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan, där de mål och åtgärder beskrivs som arbetsplatsen behöver för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.

Vi har tagit fram ett stöd för dig som ska upprätta någon av dessa