Anmälan och tillstånd

Tillstånd fiskodling

Tillstånd enligt miljöbalken krävs för fiskodling där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår eller ändring av en sådan verksamhet. Tillståndet söks hos länsstyrelsen. För fiskodlingar med en årlig foderförbrukning överstigande 1500 kg gäller en anmälningsplikt till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun odlingen ligger. Även fiskodlingar som är mindre än dessa produktionstal samt kräftodlingar omfattas dock av miljöbalken och kan bli föremål för inspektioner och krav från tillsynsmyndigheten.

Dessutom krävs alltid ett tillstånd från länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716). Detta gäller för all fisk- och kräftodling och syftar till att förhindra spridning av fisksjukdomar och oönskade arter och stammar av fisk. Om fiskodlingen drabbas av sjukdomar finns det en risk att dessa sjukdomar sprider sig till vild fisk utanför odlingen. Länsstyrelsen är mycket restriktiv när det gäller odlingar av fisk i vattenområden som är reproduktions- eller uppväxtområden för värdefulla fiskarter.

Transport av odlad fisk

Den som i kommersiellt syfte transporterar levande fisk skall vara registrerad hos Jordbruksverket. Registreringen gäller i två år. Personal som utför transporten skall ha nödvändig utbildning och de transportmedel som används skall uppfylla vissa villkor. Lagstiftningen angående transporter finns i Jordbruksverkets författning SJVFS 2010:2.

Blanketter och mer information, se Jordbruksverkets hemsida där du även finner en lista på godkända transportörer.

Anmälan om fiskodlingsverksamhet

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av odlad fisk (SJVFS 1994:94) skall ägare till eller den som är ansvarig för verksamheten vid fiskodlingen, årligen före odlingssäsongens början till länsstyrelsen i det länet fiskodlingensverksamheten bedrivs skicka in uppgifter angående verksamheten.  

För att skydda värdefulla fiskbestånd från smittsamma sjukdomar kan Länsstyrelsen föreskriva att en odling ska anslutas till fiskhälsokontroll.