Vattenverksamhet

Sjöar, vattendrag och hav är en viktig gemensam naturresurs med stor betydelse för den biologiska mångfalden. För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet.
Eka i motljus

Vad är en vattenverksamhet?

Vattenverksamhet är en benämning på åtgärder som på olika sätt påverkar grund- eller ytvattnet. Några exempel på vanliga vattenverksamheter är muddring, pirar, vattenkraftproduktion, dammar, vägtrummor och dikning.

För att vara en vattenverksamhet måste åtgärden ske inom ett vattenområde. Ett vattenområde täcks av vatten vid "högsta förutsebara vattenstånd", det vill säga någon gång under en 100-årsperiod. Detta innebär att en åtgärd kan vara en vattenverksamhet även om den utförs i torrhet på land.

Detta är en vattenverksamhet enligt miljöbalken:

  • uppförande, ändring, lagning och utrivning av en damm eller annan anläggning i ett vattenområde,
  • fyllning eller pålning i ett vattenområde,
  • bortledande av vatten från ett vattenområde,
  • grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
  • en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
  • bortledande av grundvatten och utförande av en anläggning för detta,
  • tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller
  • markavvattning.

Krävs tillstånd eller anmälan?

Vattenverksamhet kräver i allmänhet tillstånd, vilket prövas av Mark- och miljödomstolen. Undantaget är tillstånd till markavvattning som prövas av Länsstyrelsen. För vissa vattenverksamheter, som endast har en liten påverkan på miljön, kan det räcka med att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Mer information om anmälningspliktig och tillståndspliktig vattenverksamhet hittar du under rubrikerna till vänster på sidan.

Tillsynsmyndighet för vattenverksamheter

Länsstyrelsen är vanligtvis tillsynsmyndighet för all vattenverksamhet i länet. Förutom att pröva anmälningsärenden tar tillsynsmyndigheten emot information när någon misstänker att det skett en otillåten vattenverksamhet.

I Skellefteå och Umeå kommun har Länsstyrelsen lämnat över tillsynsansvaret för anmälningspliktig vattenverksamhet. Detta innebär att kommunen är tillsynsmyndighet i dessa kommuner.