Tillstånd för täktverksamhet

Det krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (MB) för att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Beslut om tillstånd fattas av Miljöprövningsdelegationen (MPD) som är den funktion inom Länsstyrelsen som fattar beslut i alla ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken.

Samråd

Innan en ansökan lämnas in måste samråd genomföras med berörda t.ex. markägare, ägare till grannfastigheter, boende intill transportväg, vägsamfälligheter, organisationer som t ex naturskyddsföreningen, berörd sameby, kommun och Länsstyrelsen.

Samrådsredogörelse ska därefter lämnas till Länsstyrelsen som därefter beslutar om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Om det årliga planerade uttaget för täktverksamheten är större än 25 000 ton per år eller om verksamheten kommer att uppta en yta större än 25 ha så ska verksamheten alltid antas medföra betydande miljöpåverkan och då ska samråd ske med en större krets som kan antas bli berörda innan ansökan lämnas in.

Därefter kan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och lämnas in till Länsstyrelsen.

Ansökan

Ansökan om täktverksamhet ska innehålla en MKB samt kartmaterial som översiktskartor och täktplaner.

För information om vad som gäller inför ansökan om täktverksamhet se länk till höger.