Husbehovstäkt

Att bryta material för användning till drift och skötsel inom den egna fastigheten, kräver normalt inget tillstånd däremot en anmälan för samråd.
Husbehovstäkt

Husbehovstäkt

I normalfallet krävs inget tillstånd för att bryta material för att använda till drift och skötsel inom samma fastighet. Material som tas ut får inte skänkas bort eller säljas, i dessa fall krävs tillstånd.

Anmälningsplikt för husbehovstäkter

Täkt för markinnehavarens husbehov är anmälningspliktigt  om totalt uttagen mängd är större än 10 000 ton naturgrus eller 10 000 ton berg.

En anmälningspliktig verksamhet får  påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmälan görs till kommunen.

Samrådsplikt för husbehovstäkter

Husbehovstäkter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, men som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska anmälas till tillsynsmyndigheten för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Verksamheten får då påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken ska givetvis alltid beaktas.

Anmälan för samråd görs i första hand via Länsstyrelsens e-tjänst, se länk till höger.

Om fatigheten ligger inom Bjurholms eller Umeå kommuner ska samråd ske direkt med respektive kommun. 

Länsstyrelsen/kommunen får i samband med anmälan förlägga om åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Se mer information om samråd enligt miljöbalken.

Innan uttag görs vill Länsstyrelse att man kontaktar Länsstyrelsens Miljöenhet för kontroll av naturvärdena på platsen.

Inom känsliga området kan Länsstyrelsen besluta att även husbehovstäkt kräver tillstånd alternativt förbjuda husbehovsuttag.

Om e-tjänsten inte används skickas anmälan till:

vasterbotten@lansstyrelsen.se

 

Krossning och sortering

Kross- och sorteringsverk kan vara anmälningspliktiga. Om krossning och sortering ingår i verksamheten kan det krävas en anmälan till kommunen.  Anmälningsplikt gäller för anläggningar: inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.