Att söka tillstånd

Den som vill utöva miljöfarlig verksamhet måste söka tillstånd eller göra anmälan enligt följande:

A-anläggningar prövas av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
B-anläggningar prövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation
C-anläggningar anmäls till kommunens Miljönämnd

Vid prövningen tar den aktuella myndigheten ställning till om miljöbalkens hänsynsregler uppfylls och om effekterna på människors hälsa och miljön kan accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas innehåller tillståndet villkor, som reglerar kemikalieanvändning, utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen.

Broschyr om hur du söker tillstånd

I rutan till höger hittar du en broschyr som visar dig hur du går tillväga för att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet.  

Om du ska söka tillstånd för täktverksamhet, se mer information under rubriken Täkter.