Transport av avfall

För att få transportera avfall krävs antingen att man har tillstånd till transport av avfall eller att man gjort en anmälan om transport av avfall.

Allmän transportinformation

Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.   

Farligt avfall kan i många fall också klassas som farligt gods. I dessa fall omfattas vägtransporter av farligt avfall även av föreskrifter om farligt gods (ADR). Mer information om transport av farligt gods finns på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.  

För gränsöverskridande transporter av avfall finns information, regler, webbvägledning och kontaktuppgifter på Naturvårdsverkets hemsida. Beslut kring export och import av avfall beslutas av Naturvårdsverket.  

Ansökan om tillstånd och anmälan om icke tillståndspliktiga transporter prövas av Länsstyrelsen. Den praktiska tillsynen utövas av kommunens miljökontor.    

Avgifter

Länsstyrelsen är enligt lag skyldig att ta ut en kostnad som ska täcka myndighetens administrativa utgifter. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Mer information om finns i tillstånds- eller anmälningsblanketten.  

Register 

Länsstyrelsen i Västerbotten för ett register över de verksamheter som har tillstånd eller har anmält sin hantering/transport av avfall/farligt avfall till länsstyrelsen.  

Transportdokument

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Dokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur.  

Anteckningsskyldighet

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om den mängd avfall som uppkommer i verksamheten och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska bevaras minst tre år.  

De som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar om varifrån de olika avfallsslagen kommer, till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras, hur ofta de olika avfallsslagen samlas in och på vilket sätt avfallsslagen transporteras. Anteckningarna ska bevaras i minst ett år.  

Anmälningsplikt för annan verksamhet

Yrkesmässig insamling av avfall ska anmälas till Länsstyrelsen. Den som är handlare eller mäklare ska anmäla sin verksamhet till Länsstyrelsen. Anmälan görs på samma blankett som för anmälan om transport av avfall.  

Transport av stallgödsel och djurkadaver

Transport av stallgödsel och djurkadaver är undantaget både tillståndsplikt och anmälningsplikt. Inga mängdbegränsningar finns heller för dessa transporter. Transportörer som yrkesmässigt transporterar djurkadaver och vissa andra animaliska biprodukter ska vara registrerade hos Jordbruksverket. För mer information om transport av animaliska biprodukter kontakta Jordbruksverket.