Kemiska produkter

Det som i vardagligt tal kallas för ”kemikalie” definieras som en kemisk produkt i regelverken. En kemisk produkt kan bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en beredning av flera kemiska ämnen. Varor och material kan innehålla eller vara behandlade med farliga kemiska ämnen och därför innefattas av kemikalieregler.

Kemikalieregler

Regler om kemiska produkter och biotekniska organismer finns framför allt i kapitel 2 och 14 i miljöbalken (1998:808). På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om klassificering och märkning av kemiska produkter inklusive bekämpningsmedel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket har också lagstiftning på kemikalieområdet.  

Den 1 juni 2007 fick EU en ny ramlag för kemikalier – REACH.  

Tillsyn

Det är huvudsakligen Kemikalieinspektionen och kommunernas miljöförvaltningar som har tillsyn över kemiska produkter, produktinformation samt deras klassificering och märkning. När Länsstyrelsen har tillsynen över miljöfarliga verksamheter ingår dock skyddet av den yttre miljön vid hantering av kemiska produkter i den tillsynen. Länsstyrelsens har också ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelsen prövar dessutom tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter.  

Länsstyrelsen arbetar också med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på flera sätt.  

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av mycket giftiga, giftiga och frätande kemiska produkter kräver särskilt tillstånd. Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och det gäller i högst fem år. Det finns undantag från tillståndskravet för vissa särskilt farliga kemiska produkter. Kraven, och de undantag som finns, hittar man i 4 kap. (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.  Information om regler för tillstånd finns på Kemikalieinspektionens webb.

För att ansöka om tillstånd gå in via E-tjänsten under Interna länkar uppe till höger.  

Avgifter

Avgift för prövningen är för närvarande 2 300 kronor för ansökan om överlåtelse och 700 kronor för ansökan om privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Särskilt farliga kemiska produkter är sådana som helst ska undvikas enligt den så kallade produktvalsprincipen, vilken finns uttryckt i 2 kap 4 § miljöbalken. Länsstyrelsen tar vid prövningen hänsyn till om sökanden kan göra det troligt att det saknas rimliga alternativ, samt om sökanden har möjlighet att lagra och hantera produkterna på ett för miljön och hälsan säkert sätt.  

Tillstånd för sprängämnesprekursorer

Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen. Dessa ämnen kallas i sammanhanget för sprängämnesprekursorer, och syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Mer information om ämnena och vilka som berörs finns på MSBs webb

 Interna Länkar