Ingrepp i naturen

Alla verksamheter eller åtgärder som kan påverka naturmiljön på ett väsentligt sätt, ska anmälas till Länsstyrelsen - om de inte prövas på annat sätt enligt miljöbalken. Exempel på det är vägar, schaktningar eller utfyllnader.

Utfyllnad i naturen

Samrådsplikt vid ingrepp i naturmiljön

För åtgärder som inte är tillståndspliktiga gäller i många fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd till länsstyrelsen. Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att skyldighet att göra en sådan anmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Anmälan för samråd ska göras till länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder, då anmälan ska göras till Skogsstyrelsen.

Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om en anmälan inte har gjorts har verksamhetsutövaren bevisbördan för att naturmiljön inte skadats.

Samråd kan t ex gälla:

 • Enskilda vägar
 • Vägar
 • Större schaktningar
 • Master
 • Golfbanor
 • Malmletning (prospektering), tex sprängning, borrning, markavtäckning
 • Husbehovstäkter, se länk
 • Ledningar (upptagande av ledningsgator, jordkablar, reparationsarbete av luftledningar)
 • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken)
 • Anläggning och ändring av leder för vandring, ridning, cykling eller skoteråkning
 • Genomförande av större tävlingar eller lägerverksamhet
 • Renskötsel, nya anläggningar

Naturmiljö

Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och innefattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden, friluftsliv och kulturmiljön.

Anmälan ska göras i god tid

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte samrådsmyndigheten medgivit något annat.

Hur anmäls ett samrådsärende?

Anmälan om samråd sker enklast med Länsstyrelsens e-tjänst, se länken till höger. Skickas anmälan in via mejl eller brev ska följande information finnas med:

 • Karta, skiss eller ritning över aktuellt område
 • Fastighetsbeteckning
 • Kortfattad beskrivning av åtgärden  eller verksamheten
 • Om du har, gärna ett fotografi som visar det berörda området

Om du är osäker på om en verksamhet eller åtgärd i naturen behöver anmälas för samråd, kontakta gärna Länsstyrelsen

Mer information finns i länkarna till höger.

Används inte e-tjänsten ska anmälan skickas till:

vasterbotten@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen i Västerbotten
901 86 Umeå