Miljöenheten

Observera att nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress vasterbotten@lansstyrelsen.se.
Förändringen är ett led i Länsstyrelsens arbete med att skapa en mer rättsäker och personoberoende ärendehantering.

Magnus Langendoen
010-225 43 88
magnus.langendoen@lansstyrelsen.se
Enhetschef

 

Mark och vatten

Joacim Jacobsson
010-225 43 82
joacim.jacobsson@lansstyrelsen.se
Biträdande enhetschef 

Tina Buckland
010-225 43 77
tina.buckland@lansstyrelsen.se
Vattenverksamhet: tillsyn och samråd inför tillståndsprövningar

Camilla Jonsson
010-225 43 84
camilla.jonsson@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter täkter och vindkraft, tillsyn av täkter, samråd 12:6 Miljöbalken- husbehovstäkter, Miljöreda, täktavgifter

Camilla Nordenberg
010-225 43 59
camilla.nordenberg@lansstyrelsen.se
Tillsyn vattenverksamhet

Sofia Ohlsson
010-225 43 94
sofia.ohlsson@lansstyrelsen.se
Vattenverksamhet: tillsyn och samråd inför tillståndsprövningar

Eva-Britt Olofsson
010-225 43 96
eva-britt.olofsson@lansstyrelsen.se
Artskyddsfrågor, biotopskydd, samråd 12:6 Miljöbalken samt prövning av markavvattning och Natura 2000.

Erland Sköllerhorn
010-225 44 01
erland.skollerhorn@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter  täkter, tillsyn av täkter, samråd 12:6 Miljöbalken- husbehovstäkter, miljömål-Grundvatten, Miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen

Lena Clausén
010-225 43 78
lena.clausen@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter vindkraft,  elkoncessioner, bearbetningskoncessioner

Leena Saedén
010-225 43 99
Leena.Saeden@lansstyrelsen.se
Tillsyn på fiskodlingar, vindkraftverk, transporter av avfall

Miljö och hälsa

Robert Erixon
010-225 45 77
robert.erixon@lansstyrelsen.se
Biträdande enhetschef 

Emma A Johansson
010-225 43 83
emma.a.johansson@lansstyrelsen.se
Tillsyn på miljöfarlig verksamhet, i huvudsak gruvor, Seveso, och dammsäkerhet vid gruvdammar

Johanna Hedlund​
010-225 44 05
johanna.k.hedlund@lansstyrelsen.se
Förorenade områden, inventering och tillsyn av nedlagda verksamheter

Fredrik Lönneborg
010-225 44 04
fredrik.lonneborg@lansstyrelsen.se 
Tillsyn miljöfarlig verksamhet bl.a. ytbehandling, plastindustri, trävaru- och massaindustri samt avfall. 

Theresia Marklund
010-225 43 91
theresia.marklund@lansstyrelsen.se
Tillsyn på gruvor och avfallsanläggningar. Tillståndsprövning för särskilt farliga kemiska produkter.

Johanna Melin
010-225 43 92
johanna.melin@lansstyrelsen.se
Tillsyn på gruvor och förorenade områden samt arbetar med statligt finansierade utredningar och efterbehandlingar av förorenade områden.

Jenny Nordvoll
010-225 44 10
jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se
Tillsyn avloppsreningsverk, LAV, flygplatser, skoterskrotar,
hälsoskyddsfrågor

Linnea Melin (tjänstledig 100%)
010-225 43 93
linnea.melin@lansstyrelsen.se
Förorenade områden, tillsyn av nedlagda verksamheter, statligt finansierade utredningar och efterbehandlingar​

Sandra Nordlander (tjänstledig 75%)
010-225 44 08
sandra.nordlander@lansstyrelsen.se
Tillsyn miljöfarlig verksamhet  

Prövning

Ylva Ågren
010-225 44 03
ylva.agren@lansstyrelsen.se
Biträdande enhetschef, Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen

Åsa Engman Ölund
010-225 44 07
asa.engman.olund@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter samt Seveso-tillsyn,
miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen

Brith-Lis Jacobsson
010-225 43 81
Brith-Lis.Jacobsson@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, grundvatten,
vattenskydd, miljöavgifter, SMP, Miljöreda

Peder Lönneborg
010-225 43 90
peder.lonneborg@lansstyrelsen.se
Tillsyn av dammsäkerhet vid vattenkraftanläggningar.

Tomas Rydström
010-225 43 98
tomas.rydstrom@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Tove Eriksson
010-225 43 89
tove.eriksson@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Per Hansson
010-2254380
per.o.hansson@lansstyrelsen.se
Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheterKlas Köhler
010-225 43 87
klas.kohler@lansstyrelsen.se
Nationell samordnare Länsstyrelsernas tillsynssamordnare
förorenade områden