Västerbottens vattenförvaltning

Vatten är en viktig resurs som vi måste värna om och förvalta så att även kommande generationer har tillgång till vatten av god kvalitet.

Även i Norrland behövs åtgärder

Även om vattnen i Västerbotten är renare än i Mellaneuropa så är åtgärdsbehoven stora även här.  Att identifiera och göra något åt miljöproblem som övergödning, främmande arter, fysisk påverkan och miljögifter ingår i arbetet med att förvalta våra vatten. 

Den 12 december 2016 fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten för perioden 2016-2021. Läs mer  i rutan "Beslut för bättre vatten" till höger.

Barn vid pump

Målet är god status

Målsättningen är att djur och växter i våra sjöar, vattendrag och kustvatten ska må bra, med direktivets ord ha ”god status”. Vi ska också ha god tillgång till grundvatten av god kvalitet.  Dessutom får vattenkvalitén inte försämras. Om statusen är under god idag måste vi åtgärda problemen.

I grunden ett EU-direktiv

Sverige och EU:s övriga medlemsstater undertecknade ramdirektivet för vatten år 2000 för att uppnå en hållbar vattenanvändning. Riksdagen och regeringen beslutade om nationell lagstiftning år 2004. Förutom komplettering av miljöbalken och en ny förordning (SFS 2004:660) skapades en ny organisation. Den nya organisationen baseras på vattnens avrinningsområden istället för de traditionella administrativa gränserna.

 Kontakta oss

Kustvatten
Anneli Sedin
010-2254360
 
Kristin Dahlgren
010-2254423
 
Sjöar och vattendrag
Hans-Erik Johansson
010-2254352
 
Mats Johansson
010-2254353
 
Lars Björkelid
010-2254349
 
Grundvatten
Christina Strömberg
010-2254362
 
Susanne Liinanki
010-2254354