Restaurering av vattendrag - biologisk återställning

Vi arbetar med att återställa den fysiska miljön i vattendrag som påverkats av människan, exempelvis vid flottning. Syftet är att vattendragen ska få tillbaka ett så naturligt fungerande ekosystem som möjligt. Det handlar till exempel om att öring ska kunna återvända till ett vattendrag.

Tillbakaträngda eller försvunna arter och försvagade bestånd ska ges möjlighet att återetablera sig och leva vidare i vattensystemet. För att lyckas med det måste vi försöka efterlikna strukturer och processer som förekommer i opåverkade vattendrag.

Glöm inte bort mossorna!

Nu finns nytt informationsmaterial om hur restaurering bör utföras för att på bästa sätt främja mossor i svämzonen. Många mossarter är väldigt specialiserade och växer på död ved vid vattendrag.  Stockar från gamla flottledskonstruktioner kan därför vara viktiga växtplatser i ett landskap där det blivit mer sällsynt med död ved i vattnet.

Lägga tillbaka block och stenar

En åtgärd som är vanlig i flottledsrensade vattendrag, är att lägga tillbaka block och stenar som flottningsföretagen rensat undan. I samband med dessa arbeten, försöker vi även lägga i död ved.

Vi återställer även förstörda lek- och uppväxtområden för fisk. Antingen gör vi befintligt lekgrus tillgängligt eller så tillför vi nytt. Ytterligare en åtgärd kan vara att återintroducera arter, exempelvis fiskar, som försvunnit. 

Ta bort vandringshinder

En grundläggande åtgärd är att ta bort vandringshinder som dammar och felaktigt lagda vägtrummor. Det kan handla om att trummorna är illa lagda eller feldimensionerade och därmed orsakar allt från totala vandringsstopp till lättare hinder.

I de flesta fall ersätter vi de felaktiga trummorna med halvtrummor (valvbågar) eller broar.