Kalkning av sjöar och vattendrag

Kalkning av sjö med helikopter
Kalkning används för att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag. Kalkning ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd. Kalkningen finansieras huvudsakligen via statsbidrag som söks från Länsstyrelsen.

I länet har kalkning pågått sedan början av 1980-talet. Kalkningsprogrammet omfattar hundratals sjöar och vattendrag, främst inom länets östra del. Kalkning sker i sjöar, på våtmarker eller via kalkdoserare. Det är vanligt att flera metoder kombineras för att uppnå bästa resultat. För att följa effekterna insamlas årligen tusentals vattenprover. Dessutom undersöks bottendjur och fisk.

Se en film om kalkning (ca 3 min)

Behovet av kalk minskar

Minskad försurning tillsammans med förbättrad kalkning har inneburit att kalkförbrukningen minskat. År 1994 spreds drygt 40 000 ton. Nu uppgår förbrukningen till knappt 10 000 ton. Även antalet kalkade sjöar och vattendrag har minskat.

Återställer vattenmiljöer

För att få en så bra effekt som möjligt av kalkningen arbetar vi också med att återställa den fysiska vattenmiljön. Den viktigaste åtgärden är att ta bort vandringshinder som människan skapat, till exempel dammar och vägtrummor.