Levande sjöar och vattendrag 

Målet är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktioner ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv bevaras.

I Västerbottens sjöar och vattendrag ska den biologiska mångfalden säkerställas genom att skydda, återställa eller återskapa viktiga och variationsrika miljöer.

Vilka natur- och kulturvärden finns det i Västerbottens sjöar och vattendrag? Kunskapen kring det har varit ganska låg tidigare, vilket har medfört en låg prioritering av skydd och skötsel. Nu har vi dock fått mer resurser till det arbetet och därmed ökar möjligheterna att nå målet.
Människor skapar en lekbotten för öring i Tuggenbäcken, Lycksele kommun.
Lekbotten för öring skapas i Tuggenbäcken, Lycksele kommun. Foto: Roger Vallin

Vattendragen återställs

Drygt 40 vattendrag i länet ska återställas och knappt 500 vandringshinder ska åtgärdas. Vattendrag som varit utsatta för exempelvis flottning ska återställas för att likna den ursprungliga vattenmiljön och hinder i form av fellagda vägtrummor eller dammar ska åtgärdas.

Rent praktiskt kan det handla om att block, sten och lekgrus förs tillbaka till vattendraget. Därmed skapas förutsättningar för fisk och andra organismer att leva och föröka sig. När trummor och dammar åtgärdas kan arter som vandrar i vattendragen återvända.

Allt återställningsarbete ska ta hänsyn till de kulturvärden som finns, till exempel lämningar efter flottningsepoken.

 

Kontakta oss

Roger Vallin
Miljöanalysenheten
Roger punkt Vallin snabela lansstyrelsen punkt se¤Roger punkt Vallin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254365
070-3447328