Levande sjöar och vattendrag

Målet är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktioner ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv bevaras.

I Västerbottens sjöar och vattendrag ska den biologiska mångfalden säkerställas genom att skydda, återställa eller återskapa viktiga och variationsrika miljöer.
Vilka natur- och kulturvärden finns det i Västerbottens sjöar och vattendrag? Kunskapen kring det har tidigare varit ganska låg, vilket har medfört en låg prioritering av skydd och skötsel. Nu har vi dock fått mer resurser till det arbetet och därmed ökar möjligheterna att nå målet.
Människor skapar en lekbotten för öring i Tuggenbäcken, Lycksele kommun.

Vattendragen återställs

Som en del i arbetet mot att nå målet utför vi omfattande restaureringsarbeten. Vattendrag som varit utsatta för exempelvis flottning ska återställas för att likna den ursprungliga vattenmiljön och vandringshinder i form av fellagda vägtrummor eller dammar ska åtgärdas. Det finns drygt 40 vattendrag som behöver återställas och knappt 500 vandringshinder behöver åtgärdas i länet. 

Rent praktiskt innebär återställningen av vattendragen att vi för tillbaka block, sten och lekgrus till vattendraget. Därmed skapar vi förutsättningar för fisk och andra organismer att leva och föröka sig. När trummor och dammar åtgärdas kan arter som vandrar i vattendragen återvända.

Allt återställningsarbete ska ta hänsyn till de kulturvärden som finns, till exempel lämningar efter flottningsepoken.

Läs mer om restaureringsarbetet

Vad görs just nu?