Giftfri miljö

Målet är att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Vid återvinning av varor och material tas farliga ämnen om hand och kan fasas utifrån produktionskedjan.
Det är väldigt svårt att nå det här målet inom utsatt tid. Det beror främst på att många farliga ämnen som redan är spridda i miljön, kommer att finnas kvar under lång tid. Många ämnen som hanteras av människor är dessutom inte tillräckligt undersökta.
Fångade abborrar, en fisk som kan innehålla mycket kvicksilver.

Några ljuspunkter

Det finns några positiva saker att säga också. Exempelvis har skyddsåtgärder genomförts vid de förorenade områden i Västerbotten som inneburit akuta risker. 

Halterna av cesium och kvicksilver i fisk är fortfarande ett problem i länets insjöar. Under åren 2010-2014 undersöker dock Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna kvicksilverhalterna i konsumtionsfisk. Förhoppningsvis kan vi sedan presentera en lista med minst 50 sjöar, som har så låga halter av kvicksilver att det är riskfritt att äta fisk från sjön minst en gång i veckan.