Storslagen fjällmiljö

Målet är att fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas.

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

I Västerbottensfjällen är de flesta områden med höga naturvärden skyddade. All verksamhet i området måste dock ta hänsyn till den känsliga fjällmiljön. Vi behöver även mer resurser för att skydda kulturmiljöerna för framtiden.

Intresset för vindkraft och mineralprospektering har ökat i fjällen. Det är oroväckande att intresset i allt högre grad avser skyddade naturområden.

 

 

Skoter längs led i fjällen

Skoterleder är viktiga

Snöskotertrafiken väntas öka framöver. Turistföretagare önskar dessutom tillgång till områden där skotertrafik är förbjuden.

Ledsystemet för skotertrafiken ses därför över för att tillmötesgå både skoteråkare och skidåkare som söker tystnad i fjällen.