Anpassning till ett förändrat klimat

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar, genom framförallt utsläppsminskningar. Klimatanpassning innebär anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas men är dock ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp. 

Varför klimatanpassning?

Även om vi idag radikalt minskar våra utsläpp av växthusgaser kommer det att dröja innan uppvärmningen stannar av. Det är därför nödvändigt att vi anpassar oss till ett framtida klimat, med högre temperatur och mer intensiv nederbörd jämfört med idag. Det är viktigt att beakta både anpassningsbehovet till nutidens klimat, som vi vet med säkerhet föreligger, och de befarade ökade risker som den förväntade framtida klimatförändringen medför.

De scenarier för framtidens klimat som räknas fram innehåller stora osäkerheter och förändras efterhand som forskningen framskrider. Klimatanpassning kommer därför till stor del att handla om att fatta långtgående beslut under osäkra förutsättningar. Eftersom klimatförändringarna varierar över landet kan samma förändringar få positiva konsekvenser i vissa delar av landet samtidigt som konsekvenserna kan vara negativa i andra delar.