Kameraövervakning

Vill du övervaka platser dit allmänheten har tillträde? Då behöver du ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Det spelar ingen roll om platsen är ett offentligt eller privat område. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss. En kamera som är monterad på en drönare omfattas också av kameraövervakningslagen och myndigheter behöver ansöka om tillstånd. Privatpersoner och företag behöver inte längre tillstånd för att få använda en drönare med kamera.

Anmälan och tillstånd

Du ska lämna in ansökan hos Länsstyrelsen. Om din övervakning ska ske i flera län med en övervakningskamera som är uppsatt på eller i ett fordon, fartyg eller luftfartyg, ansöker du i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske. Du som ansöker ska också vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen.

Läs noga igenom anvisningarna som följer med blanketterna. Betala avgiften samtidigt som du lämnar in din anmälan eller ansökan. Länsstyrelsen bedömer därefter om övervakningen kan tillåtas eller inte. Länsstyrelsen kan även begränsa övervakningen.

Avgifter

Anmälan om kameraövervakning           700 kronor

Ansökan om tillstånd                            3 700 kronor

Utvidgning av tillstånd                          2 300 kronor

Förlängning av tillstånd                        1 350 kronor

Undantag från upplysningsplikten          1 350 kronor

Tänk på att en anmälan eller ansökan inte behandlas innan betalningen är gjord.

Varför krävs tillstånd?

Syftet med kameraövervakningslagen är att se till så att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Ett allmänt krav för kameraövervakning är att övervakningen ska bedrivas lagligt och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Du som planerar att bedriva kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde behöver samtycke från de som berörs av övervakningen. Om samtycke inte finns kan övervakning ändå vara tillåtet, detta om kameraövervakningen behövs för att förebygga brott och att behovet väger tyngre än integritetsintresset.

Privat övervakning

Kameraövervakningslagen gäller inte vid till exempel övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Skyltning

När du kameraövervakar måste du upplysa om detta med tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det ska också klart framgå vem som bedriver övervakningen. Detta gäller inte vid privat övervakning.

Ljudavlyssning samt ljudupptagning

Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Även här krävs tillstånd och tydlig upplysning.

Undantag från tillståndsplikten

Trafikverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och i lagen angivna skyddsobjekt får i vissa fall bedriva kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen. 

Tillsyn av övervakning

Länsstyrelsen utövar tillsyn av kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen kan bland annat kontrollera kamerornas upptagningsområde och funktionssätt, bevarat bild- eller ljudmaterial och upplysning om kameraövervakningen.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

Kameraövervakning från drönare

Riksdagen har röstat igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från en drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Ändringarna började gälla den 1 augusti 2017. Men det finns ett undantag. Myndigheter måste fortfarande ha tillstånd.

Personuppgiftslagen tar över

Från och med den 1 augusti kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en drönare med kamera. Däremot måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Har du frågor kring personuppgiftslagen ska du vända dig till Datainspektionen.

Krävs andra tillstånd

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Här kan du läsa mer:

 Content Editor

Ärendet kommer in till länsstyrelsen

- Ditt ärende registreras och får ett diarienummer.

- Handläggningen startar när anmälningsavgiften registrerats hos oss.

Handläggare utses

- Ditt ärende bereds och beslutas av en handläggare.

Ärendet utreds och beslut fattas

- Handläggaren ska se till att din anmälan/ansökan är komplett och utreder sedan ditt ärende. Vid ansökan skickas vanligtvis ärendet till kommunen för yttrande.

- När ärendet är färdigutrett fattas beslut.

Efter beslutet är fattat

- När beslutet är fattat skickas det till dig.

- Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

- Om vi har skickat med ett delgivningskvitto så ska det skrivas under när du fått del av beslutet och kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

- Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.

- Om en kommun eller Datainspektionen ska överklaga beslutet ska det göras inom tre veckor från beslutsdagen.

- Överklagar du Länsstyrelsens beslut prövar Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid.