Jämställdhet

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för att regeringens nationella jämställdhetspolitik får genomslag i länet.

På varje länsstyrelse ska det finnas en särskild sakkunnig i jämställdhet som samordnar arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen. På Länsstyrelsen Västerbotten arbetar förutom särskild sakkunnig en utvecklingsledare för våld i nära relation och en jämställdhetshandläggare. Det finns mycket information från vårt sakområde och det arbete vi utför att ta del av under rubrikerna i vänsterspalten.

 

En fråga om makt 

Den svenska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män samt flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det jämställdhetspolitiska målet slogs fast 2006 och har till skillnad från föregående mål ett tydligt maktperspektiv där fokus ligger på strukturella och ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Till det övergripande jämställdhetspolitiska målet finns fyra delmål; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda- hem och omsorgsarbetet samt mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Västerbottens län består av kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund, födda och uppväxta i både Sverige och andra länder, med olika erfarenheter från hem, utbildning och arbetsmarknad. Även om kvinnor och män inte utgör enhetliga grupper går det ändå att se tydliga könsmönster såväl på nationell som på regional nivå. Det går också att säga att kvinnor och män i vårt län i vissa avseenden har skilda förutsättningar och möjligheter i sina liv.

 

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är det önskvärda tillståndet, jämställdhetsintegrering är den metod vi använder för att nå dit.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt flickor och pojkar. Den utpekade strategin för hur vi ska arbeta med de jämställdhetspolitiska målen är jämställdhetsintegrering. Du kan läsa mer under rubriken Jämställdhetsintegrering i vänsterspalten.

Aktuellt inom jämställdhet

Länsstyrelsen anordnar utbildningar och temadagar i både egen regi och i samarbete med andra aktörer samt medverkar i flera olika sammanhang med koppling till vårt sakområde.

De senaste aktiviteterna kan ni läsa om under Aktuellt.

 Länsstyrelsegemensam information

 Kvinnor och män i belysning