Lantbruk 

Kor

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.
Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.
Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

Kontakta oss

Sven Lingegård
Lantbruksdirektör
Sven punkt Lingegard snabela lansstyrelsen punkt se¤Sven punkt Lingegard snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254261
073-0353226

Ny adress jordbruksstöden

Ny adress till Länsstyrelsen för post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan):

Länsstyrelsen Västerbotten

FE 16,

839 81 ÖSTERSUND

Anledning är att all post i landet kommer att skannas i Östersund för att handläggas digitalt på respektive länsstyrelse.  

För annan post som t.ex. företagsstöd eller projektstöd gäller den vanliga adressen: Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 UMEÅ  

Telefon för jordbruksstöd och SAM Internet Kundtjänst 0771-67 00 00 Vår e-postadress: vasterbotten@lansstyrelsen.se Umeå Fax: 090/10 71 00 (faxnr 090-12 89 64 har upphört)

Läs mer om hur du kan få stöd för landskapsvård på våra sidor om utvald miljö.

Gör din ansökan genom SAM Internet. Vi hjälper dig om du har frågor.